Dohoda o uznaní záväzku na náhradu škody

Alternatívny názov: Uznanie a náhrada škody zamestnancom

Popis: Ponúkame Vám vzor písomnej dohody o uznaní záväzku na náhradu škody medzi zamestnávateľom a zamestnancom, kde sa strany presne dohodnú na úhrade škody.

vložené: 1.júla 2010 13:43
zobrazené: 16579

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o uznaní záväzku na náhradu škody
(§ 191 ods. 3 ZP)

Zamestnávateľ:
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12345678
Zamestnanec:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
uzatvárajú túto

Dohodu o uznaní záväzku na náhradu škody

1.
Zamestnanec Ján Vážny pracuje v spoločnosti ABC a.s. ako skladník na základe pracovnej zmluvy zo dna 15.09.2008, kedy bola uzavretá aj dohoda o hmotnej zodpovednosti za
hodnoty zverené na vyúčtovanie, a to hlavne textilné výrobky, rôzny materiál a iné hodnoty.

2.
Pri inventúre vykonanej dňa 30.06.2010 za obdobie od 1.3.2010 do 30.06.2010 bol zistený schodok v sume 650,- EUR.
S výsledkom inventúry Ján Vážny súhlasí, až na sumu 450,- EUR, ktorá nebola vyčíslená za chýbajúci tovar, ale za znehodnotený v dôsledku zlých skladovacích priestorov.

3.
Poverený zamestnanec uznal námietku Jána Vážneho za dôvodnú a o sumu 450,- EUR znížil zistený schodok.

4.
Medzi účastníkmi došlo potom k uzavretiu dohody, na základe ktorej sa Ján Vážny zaväzuje svojmu zamestnávateľovi zaplatiť sumu 200,- EUR v mesačných splátkach po 50 EUR, počnúc prvou splátkou v mesiaci júl 2010 , vždy do 15. dňa každého mesiaca.

5.
Táto dohoda bola napísaná vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno prevzal zamestnanec a jedno zostalo zamestnávateľovi.

V Bratislave, dňa 01.07.2010

ABC a.s.
zamestnávateľ
Ján Vážny
zamestnanec

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa