Dohoda o urovnaní

Alternatívny názov: Urovnanie dohodou

Popis: Dohoda o urovnaní a vzor, ktorý ponúkame obsahuje dohodu o vysporiadaní vzájomných práv, povinností a podmienkach plnenia oboch strán.

vložené: 8.marca 2010 12:58
zobrazené: 26112

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
DOHODA O UROVNANÍ
Zmluvné strany

Obchodné meno:
ABC s.r.o.
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
oddiel: Sro, vložka číslo: 1234566

Sídlo: Nábrežná 25, 851 02 Bratislava
IČO: 12345678/0265
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Jurečka
konateľ

(ďalej len "ABC")
a

Obchodné meno:
XYZ s.r.o.
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III.
oddiel: Sro, vložka číslo: 9876543

Sídlo: Námestie SNP 12, 852 01 Bratislava
IČO: 987654321/5285
Štatutárny orgán: Ing. Július Mráz, konateľ

(ďalej len "XYZ")
sa dohodli na uzavretí tejto dohody o urovnaní
(ďalej len "dohoda") uzavretá podľa ustanovenia § 585 a nasl. OZ
(zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)

Článok I.

Sporné práva a povinnosti

1.
Dňa 12.12.2009 bola medzi spoločnosťou ABC a spoločnosťou XYZ uzavretá zmluva o kúpe prenajatej veci, na základe ktorej si zmluvné strany dojednali, že nájomca ABC je oprávnený kúpiť od prenajímateľa XYZ prenajatú vec - tlačiarenský stroj, a to počas platnosti nájomnej zmluvy zo dňa 10. 12. 2008.

2.
Dňa 05.01.2010 bol tlačiarenský stroj odobratý zo strany spoločnosti XYZ, údajne bez akéhokoľvek právneho dôvodu.

3.
Podľa tvrdení spoločnosti ABC táto má voči spoločnosti XYZ nárok na náhradu škody vo výške 5000 Eur, a to z dôvodu porušenia povinnosti vyplývajúcich z nájomnej zmluvy a zo zmluvy o kúpe prenajatej veci.

4.
Spoločnosť ABC tvrdí, že na jej strane nedošlo k žiadnemu porušeniu zmluvných povinnosti, a to ani z nájomnej zmluvy ani zo zmluvy o kúpe prenajatej veci.

Článok II.

Predmet dohody

1.
Predmetom tejto dohody o urovnaní je záväzok spoločnosti XYZ uhradiť spoločnosti ABC sumu 3000 Eur, a to v lehote najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia tejto dohody.

2.
Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že prevzatím sumy 3000 Eur dochádza k zániku všetkých prípadných ďalších nárokov a akéhokoľvek príslušenstva nárokov spoločnosti ABC voči spoločnosti XYZ vyplývajúcich z nájomnej zmluvy zo dňa 10. 12. 2008 a zo zmluvy o kúpe prenajatej veci zo dňa 12.12.2009.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1.
Táto dohoda nadobúda platnosť a stáva sa účinnou dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

2.
Túto dohodu je možné meniť len na základe súhlasu obidvoch zmluvných strán, a to vo forme písomných dodatkov k tejto zmluve.

3.
Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je určený pre spoločnosť ABC a jeden pre spoločnosť XYZ.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, dohodu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu dohodu bez akýchkoľvek výhrad podpisujú.

V Bratislave, dňa 10.02.2010


.....................................
ABC sr.o., konateľ
.........................................
XYZ s.r.o., konateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa