Dohoda o spoločnej zodpovednosti

Alternatívny názov: Dohoda o hromadnej zodpovednosti

Popis: Ak je vo Vašej práci potrebná spísaná Dohoda o spoločnej zodpovednosti zamestnancov, jednoducho si stiahnite vzor a využite ho.

vložené: 8.marca 2010 14:52
zobrazené: 7249

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ABC, a.s.
Nábrežná 8
842 02 Bratislava
IČO:12345678

ako zamestnávateľ

a ďalej uvedení zamestnanci:


1.
Róbert Vážny
vedúci predajne
Prievozská 25
851 02 Bratislava
r.č.: 601205/2158

2.
Jana Tavarová
zástupca vedúceho predajne
Stará 7
845 01 Bratislava
r.č.101010/1010

3.
Romana Sečanská
pokladníčka
Nová 58
884 01 Bratislava
r.č. 222222/2222

4.
Paulína Sladká
predavačka
Rázusova 45
284 01 Bratislava
r.č. 234567/0876

uzavierajú túto


dohodu o spoločnej zodpovednosti

Na základe pracovnej zmluvy zo dňa 1.septembra 2009 je pán Róbert Vážny zamestnaný na pozíciu vedúceho predajne, slečna Jana Tavarová na pozíciu zástupkyne vedúceho predajne, slečna Romana Sečanská na pozíciu pokladníčky a pani Paulína Sladká na pozíciu predavačky v Bratislave, Nábrežná 8.

Podľa tejto dohody preberajú vyššie uvedení zamestnanci spoločnú zodpovednosť za zverené hodnoty na základe inventúry vykonanej dňa 15.augusta 2009. Ide hlavne o výrobky, peniaze v pokladne a zásoby. Do tejto zodpovednosti spadajú i ďalšie výrobky, ktoré budú do predajne dodávané a finančné prostriedky vo forme peňažnej hotovosti z predaja výrobkov.

Za schodok zodpovedajú zamestnanci spoločne a nerozdielne v tom prípade, pokiaľ nedokážu, že vznikol celkom alebo sčasti bez ich zavinenia. K rozhodnutiu o pravde je v celom objekte zabudovaný kamerový systém.
Inventarizácia musí byť uskutočnená tak a pri uzatvorení tejto dohody ako aj pri jej zániku, pri preložení všetkých zodpovedných zamestnancov, pri zmene pracoviska, pri prevedení na inú prácu, pri zmene vedúceho zamestnanca, pri odstúpení zamestnanca od dohody.

V prípade zistenia schodku je výška náhrady jednotlivých zamestnancov, ktorí zodpovedajú za schodok spoločne, počítaná z ich hrubých zárobkov, ktoré boli zúčtované za dobu od predchádzajúcej inventúry až do dňa zistenia schodku.

V prípade, že zamestnanci zistia nedostatky v pracovných podmienkach zaistených zamestnávateľom, ktoré by bránili riadnemu plneniu ich povinností, sú povinní túto skutočnosť ihneď oznámiť nadriadenému zamestnancovi.
Ostatné podmienky zodpovednosti sa riadia ustanoveniami zákonníka práce a ďalšími pracovnoprávnymi predpismi.

Táto dohoda bola spísaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých po jednom prevzal zamestnávateľ a všetci zodpovední zamestnanci.


V Bratislave dňa 1. septembra 2009

ABC a.s.
zamestnávateľRóbert Vážny
vedúci predajneJana Tavarová
zástupca vedúceho predajneRomana Sečanská
pokladníčkaPaulína Sladká
predavačka


-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa