Zmluva o outsourcingu

Alternatívny názov: Zmluva o výpožičke pracovníka

Popis: Ponúkame vám vzor zmluvy o outsourcingu uzavretú medzi dodávateľom a odberateľom, v ktorej je presne upravená náplň dodávanej práce, práva a povinnosti zmluvných strán.

vložené: 28.júna 2010 16:04
zobrazené: 8785

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o outsourcigu

uzavretá medzi

ABC, s.r.o
a
XYZ, s.r.o

I.
Zmluvné strany

1.1
ABC, s.r.o so sídlom: Starohájska 14, 874 01 Bratislava
IČO: 25896874
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: 12, vložka č. 123
konajúci prostredníctvom Ing. Jozef Polák, (štatutárny orgán/prokurista/splnomocnenec)
ďalej ako „dodávateľ“
a

1.2
XYZ, s.r.o so sídlom: Matúškova 16, 854 02 Bratislava
IČO: 59874126
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: 1 vložka č. 12
konajúci prostredníctvom Ing. Ján Varga, (štatutárny orgán/prokurista/splnomocnenec)
ďalej ako „odberateľ“

uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením § 269 ods.2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) túto zmluvu o outsourcingu.

II.
Predmet zmluvy

2.1
Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať pre odberateľa, na jeho účet a za odplatu nasledovnú odbornú činnosť:
- zabezpečovanie správy a fungovania informačného systému SAP,
- programovanie informačného systému SAP,
- odborné konzultácie programátorov systému SAP,
- zabezpečovanie oboznamovania a informovania zamestnancov odberateľa,
- vykonávanie kontroly informačného systému SAP,
- poskytovanie informácií o aktuálnych zmenách informačného systému SAP,
(ďalej len „odborná činnosť“) za podmienok a v rozsahu vymedzenom v tejto zmluve.

2.2
Odberateľ sa zaväzuje za činnosť podľa bodu 2.1 tohto článku zmluvy platiť dodávateľovi odplatu podľa čl. IV. tejto zmluvy.

2.3
Dodávateľ týmto vyhlasuje, že spĺňa všetky požiadavky na výkon činností podľa bodu 2.1 tohto článku zmluvy. Doklady preukazujúce splnenie týchto podmienok tvoria prílohu tejto zmluvy.

III.
Práva a povinnosti dodávateľa

3.1
Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy osobne alebo prostredníctvom poverených osôb, podľa potreby a v súlade s pokynmi odberateľa.

3.2
Dodávateľ je povinný postupovať pri výkone činnosti podľa tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, ako aj dojednania uvedené v tejto zmluve a s mimoriadnou svedomitosťou chrániť práva a oprávnené záujmy odberateľa.

3.3
Pokiaľ sa vyskytnú skutočnosti majúce vplyv na činnosť dodávateľa podľa tejto zmluvy, je dodávateľ povinný o nich bezodkladne informovať odberateľa a vykonať všetky úkony potrebné na odvrátenie hroziacej škody.

3.4
Dodávateľ je povinný nakladať hospodárne so zverenými prostriedkami, predmetmi, dokumentmi a materiálom poskytnutým odberateľom.

3.5
Dodávateľ sa zaväzuje, že na jemu pridelených osobných počítačoch vo vlastníctve odberateľa (ďalej len „PC“) nebude inštalovať žiaden software a súčasne sa zaväzuje, že pokiaľ objaví na pridelených PC akýkoľvek software, na ktorý nemá odberateľ licenciu, ohlási túto skutočnosť okamžite odberateľovi.

IV.
Pokyny odberateľa a spôsob plnenia záväzku

4.1
Odberateľ je oprávnený pokyny jednostranne meniť. Na požiadanie dodávateľa je povinný učiniť tak písomnou formou.

4.2
Ak je to v záujme odberateľa, požiada dodávateľ odberateľa o zmenu pokynov. Oznámi mu pritom všetky okolnosti, ktoré na jeho rozhodovanie môžu mať vplyv. Bez súhlasu odberateľa sa od pokynov môže dodávateľ odchýliť, len ak je to v záujme odberateľa, pokiaľ si nemôže vyžiadať jeho včasný súhlas a súčasne dodávateľ odchýlenie sa nezakázal.

4.3
Odberateľ sa zaväzuje poskytovať dodávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, najmä poskytovať včas všetky podklady a informácie, ktoré sú potrebné pre výkon činností podľa článku II., bod 2.1 tejto zmluvy ibaže z ich povahy vyplýva, že ich má obstarať dodávateľ.

4.4
Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať odberateľovi na požiadanie správy o spôsobe a rozsahu výkonu činností podľa tejto zmluvy.

4.5
Bezodkladne po ukončení výkonu činnosti podľa článku II., bod 2.1 tejto zmluvy predloží dodávateľ záverečnú správu a vykoná záverečné vyúčtovanie.

V.
Odplata a spôsob jej platenia a náhrada nákladov

5.1
Odberateľ sa zaväzuje platiť za činnosť podľa článku II., bod 2.1 tejto zmluvy dodávateľovi mesačne odplatu vo výške 2 000 EUR (slovom šesťdesiattisíc EUR), ktorá je splatná na účet dodávateľa č. 8526392/7020, vedený v banke Slovenská sporiteľňa najneskôr do 15 dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý odmena prináleží.

5.2
Odplata podľa bodu 4.1 sa rozumie bez DPH. Dodávateľ, platiteľ DPH vyúčtuje i príslušnú DPH vo výške stanovenej príslušnými platnými a účinnými právnymi predpismi.

5.3
V prípade, ak odberateľ neuhradí odplatu podľa bodu 4.1 tohto článku zmluvy v uvedenej lehote, je dodávateľ od prvého dňa omeškania oprávnený požadovať od odberateľa úrok z omeškania vo výške 0,05% odmeny za každý deň omeškania až do zaplatenia odplaty.

5.4
Dodávateľ má voči odberateľovi nárok na úhradu nákladov účelne vynaložených pri výkone činností podľa tejto zmluvy. Vynaloženie nákladov je povinný odberateľovi preukázať.

VI.
Zodpovednosť

6.1
Dodávateľ zodpovedá odberateľovi za porušenie jeho príkazov, ibaže ide o prípad odvracania hroziacej škody, alebo ak odberateľ konanie dodávateľa dodatočne schválil.

6.2
Dodávateľ zodpovedá odberateľovi za poškodenie a/alebo stratu vecí zverených mu v súvislosti s výkonom činností podľa tejto zmluvy, ako i vecí, ktorú prevzal v mene odberateľa pri výkone činnosti podľa tejto zmluvy, ibaže ju nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.

6.3
Dodávateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí pri výkone činnosti podľa tejto zmluvy alebo v dôsledku porušenia alebo nesplnenia povinností vyplývajúcich mu z právnych predpisov a z tejto zmluvy.

6.4
Dodávateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú výkonom činnosti podľa nevhodných, resp. neodborných pokynov odberateľa, ak na možnosť vzniku škody dodávateľ odberateľa vopred upozornil.

VII.
Záväzok mlčanlivosti

7.1
Dodávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom správy podľa tejto zmluvy. Tento záväzok mlčanlivosti platí i po prípadnom ukončení tejto zmluvy a to na neurčito.

7.2
Porušenie záväzku podľa ods. 7.1 zo strany dodávateľa zakladá nárok odberateľa požadovať od dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 800 EUR.


VIII.
Vypovedanie zmluvy

8.1
Odberateľ i dodávateľ majú právo túto zmluvu kedykoľvek, i bez udania dôvodu, vypovedať. Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane.
Účinky výpovede odberateľa nastávajú dňom jej doručenia dodávateľovi, pokiaľ odberateľ vo výpovedi neurčil inak. Výpovedná doba v prípade výpovede dodávateľa je najmenej šesť mesiacov a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede odberateľovi.

8.2
Dodávateľ je oprávnený po doručení výpovede nepokračovať vo výkone činnosti podľa tejto zmluvy. Súčasne je povinný upozorniť odberateľa na opatrenia nevyhnutné na odvrátenie odberateľovi bezprostredne hroziacej škody. V prípade výpovede zo strany dodávateľa je dodávateľ povinný i po zániku záväzku vykonať nevyhnutné opatrenia, ak ho o to odberateľ písomne požiada.

IX.
Záverečné ustanovenia

9.1
Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

9.2
Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými právnym predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

9.3
Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým dohodou.

9.4
Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.

9.5
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami.

9.6
Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.

9.7
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave, dňa 28.júna 2010

Prílohy:
Osvedčenie o odbornej spôsobilostiIng. Ján Varga
za XYZ, s.r.o
konateľ/prokurista
odberateľ
Ing. Jozef Polák
za ABC, s.r.o
konateľ/prokurista
dodávateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa