Výpoveď zamestnávateľa zamestnancovi z organizačných dôvodov

Alternatívny názov: Výpoveď z dôvodu zrušenia pracovného miesta

Popis: Vyberte si vzor výpovede zamestnáteľa pre zamestnanca z dôvodu, že pracovná pozícia, ktorú zamestnanec vykonával, zanikla a ten odmietol inú ponúknutú pozíciu.

vložené: 29.júna 2010 11:45
zobrazené: 23891

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zamestnávateľ:
ABC a.s.
Mýtna 85
862 01 Bratislava
IČO: 123456789
Zastúpená Jurajom Nemcom, konateľom
Zamestnanec:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
manažér odbytu
Výpoveď zamestnávateľa zamestnancovi z organizačných dôvodov

podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení neskorších predpisov

1.
Dávame Vám výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. a) ZP, a to z dôvodu, že dňa 10.06.2010 bolo na základe vnútorného predpisu č. 123456/789 zrušené oddelenie odbytu vo firme ABC, a.s., na Mýtnej ulici 85 v Bratislave, 862 01 a následne Vám bola ponúknutá podľa § 63 ods. 2 písm. b) ZP iná vhodná práca. Konkrétne išlo o miesto vedúceho prevádzky , na ktorú ste podľa Vášho vyjadrenia zo dňa 18.06.2010 neboli ochotný prejsť. Toto svoje rozhodnutie ste potvrdili vlastnoručným podpisom.

2.
Preto nie je možné Vás v spoločnosti ABC, a.s., Mýtna 85, 862 01 Bratislava ďalej zamestnávať v pracovnom pomere. Vzhľadom na skutočnosť, že ste v spoločnosti ABC, a.s. Bratislava, odpracovali 6 rokov, je dĺžka výpovednej doby 3 mesiace.
Výpovedná doba začína plynúť dňom 30.06.2010 a pracovný pomer sa skončí dňom 30.09.2010.

3.
Skončenie Vášho pracovného pomeru výpoveďou na základe uvedeného dôvodu bolo prerokované s Miroslavom Pekným, personálnym riaditeľom spoločnosti ABC, a.s. dňa 20.06.2010.

4.
Odstupné vo výške 3 000,- EUR podľa § 76 ods. 1, 2 ZP Vám bude vyplatená dňa 10.10.2010.

V Bratislave, dňa 24.06.2010

Juraj Nemec
zamestnávateľ

Zamestnanec výpoveď osobne prevzal dňa: 24.06.2010

Ján Vážny
zamestnanec

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa