Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo strany zamestnávateľa

Alternatívny názov: Výpoveď v skúšobnej dobe zo strany zamestnávateľa

Popis: Ponúkame vám vzor výpovede v skúšobnej lehote zo strany zamestnávateľa.

vložené: 19.augusta 2010 10:49
zobrazené: 35733

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo strany zamestnávateľa

podľa § 72 Zákonníka práce

Zamestnávateľ:
ABC, s.r.o.
Hlavná 20
896 66 Bratislava
Zastúpený:
Ing. Peter Pekný
a

Zamestnanec:
Ján Múdry
Rodné číslo: 123456/8963
Bytom:Romanova 12
023 33 Bratislava
Z titulu Pracovnej zmluvy medzi nami ako zamestnávateľom a Vami ako zamestnancom, vykonávate u zamestnávateľa v pracovnom pomere v súlade s dohodnutými podmienkami prácu v rámci druhu práce – „pomocný stavebný pracovník „.
Pracovný pomer podľa pracovnej zmluvy bol dohodnutý so skúšobnou dobou v trvaní 3 mesiacov.

Na základe uvedeného v súlade s ustanovením § 72 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov sa váš pracovný pomer s našou spoločnosťou skončí dňa 01.09.2010.
Ukončenie pracovného pomeru je zo strany zamestnávateľa na základe toho, že zamestnanec bez udania dôvodu opakovane nenastúpil na pracovisko.

Žiadame Vás, aby ste najneskôr 30.9.2010 do skončenia pracovného času u zamestnávateľa odovzdali zamestnávateľovi (nadriadenému) všetky predmety, ktoré Vám boli zverené, odovzdali všetky kľúče umožňujúce zamestnancovi vstup do objektu zamestnávateľa, ktoré Vám boli odovzdané pri nástupe do pracovného pomeru, ako aj odovzdali všetky dokumenty, ktoré patria alebo majú nejaký vzťah k činnosti zamestnávateľa a ktoré máte priamo alebo nepriamo pod kontrolou.
Odovzdanie predmetov a dokumentov sa potvrdí písomne na priložený výstupný list.


V Bratislave dňa 19. augusta 2006

................................
Ing. Peter Pekný

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa