Dohoda o zvýšení (prehlbovaní) kvalifikácie

Alternatívny názov: Zmluva o prehlbovaní kvalifikácie

Popis: Dohoda o zvýšení kvalifikácie obsahuje povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa v prípade, že zamestnanec chce absolvovať štúdium alebo kurz k získaniu vyššej kvalifikácie.

vložené: 12.augusta 2011 08:54
zobrazené: 7876

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
uzatvorená podľa § 155 Zákonníka práce

Zamestnávateľ:
ABC a. s., Noskovičova 158/213, 831 01 Bratislava
V zastúpení: PhDr. Ing. Karol Čierny – konateľ
(ďalej len „zamestnávateľ“)
a

Zamestnanec:
Bc. Anna Klamlivá, Mostová 13, 903 01 Senec
referentka marketingového oddelenia
(ďalej len „zamestnanec“)
uzatvárajú túto dohodu o zvýšení kvalifikácie v zmysle § 155 Zákonníka práce.

1. Zamestnávateľ sa touto dohodou zaväzuje umožniť svojmu zamestnancovi absolvovať externé – diaľkové štúdium na Žilinskej univerzite v Žiline. Ide o univerzitné rozširujúce štúdium v študijnom odbore „Riadenie podniku a strategický marketing“ na účely zvýšenia kvalifikácie pre pracovné miesto „marketing – manažér“.

2. V bode 1 spomínané štúdium trvá jeden školský rok, pričom tento začne 1. 9. 2011.

3. Zamestnávateľ sa touto dohodou zaväzuje v súvislosti s absolvovaním predmetného externého diaľkového štúdia poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno takto:
- v rozsahu potrebnom na účasť na vyučovaní,
- štyri dni na prípravu a vykonanie každej skúšky,
- desať dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky,
- pätnásť dní na vypracovanie a obhajobu záverečnej práce.

4. Zamestnávateľ sa zaväzuje za poskytnuté dni náhradného voľna v súvislosti s absolvovaním predmetného externého diaľkového štúdia poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku určeného podľa § 134 Zákonníka práce. Zamestnávateľ sa zaväzuje poskytnúť zamestnancovi študijný príspevok na úhradu nákladov spojených so štúdiom vo výške ………… Eur.

5. Zamestnanec sa zaväzuje, že po skončení štúdia uvedeného v bode 1 tejto dohody zotrvá u zamestnávateľa počas štyroch rokov po úspešnom ukončení štúdia.

6. V prípade, že zamestnanec nesplní svoj záväzok podľa bodu 5 tejto dohody, je povinný nahradiť zamestnávateľovi náklady spojené so zvýšením kvalifikácie podľa bodu 1 tejto dohody takto:
- obdržané náhrady mzdy poskytnuté za dni náhradného voľna v súvislosti s absolvovaním predmetného externého diaľkového štúdia,
- náhradu ďalších výdavkov spojených so štúdiom.

Suma úhrady zamestnávateľom vynaložených nákladov predstavuje 75 % celkovej sumy skutočne vynaložených nákladov. V prípade, ak zamestnanec nesplní svoj záväzok podľa bodu 5 tejto dohody len sčasti, náhrada nákladov sa pomerne zníži.

7. Do doby zotrvania v pracovnom pomere sa nezapočítava čas:
- rodičovskej dovolenky,
- neprítomnosti v práci z dôvodu výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody a väzby, ak došlo k právoplatnému odsúdeniu.

8. Povinnosť zamestnanca na náhradu nákladov nevznikne v týchto prípadoch:
- zamestnávateľ v priebehu zvyšovania kvalifikácie zastaví poskytovanie pracovného voľna a náhrady mzdy, pretože sa zamestnanec bez svojho zavinenia stal dlhodobo nespôsobilým na výkon práce, pre ktorú si zvyšoval kvalifikáciu,
- pracovný pomer sa skončí výpoveďou danou zamestnávateľom, ak nejde o výpoveď z dôvodov, pre ktoré možno skončiť okamžite pracovný pomer, alebo z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny, prípadne dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce,
- zamestnanec nebude môcť vykonávať podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu štátnej zdravotníckej správy alebo rozhodnutia orgánu sociálneho zabezpečenia prácu, pre ktorú si zvyšoval kvalifikáciu, prípadne stratil dlhodobo spôsobilosť vykonávať ďalej doterajšiu prácu z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce,
- zamestnávateľ nebude využívať v posledných 12 mesiacoch počas najmenej šiestich mesiacov kvalifikáciu, ktorú si zamestnanec zvýšil.

9. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých zamestnávateľ aj zamestnanec obdržia po jednom vyhotovení.

10. Zamestnávateľ i zamestnanec svojimi podpismi potvrdzujú, že túto dohodu uzavreli slobodne a vážne.

V Žiline dňa 5. augusta 2011

………………………………
Bc. Anna Klamlivá
zamestnanec
………………………………
PhDr. Ing. Karol Čierny
konateľ s.r.o. za zamestnávateľa

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa