Dohoda o zrážkach zo mzdy na závodné stravovanie

Alternatívny názov: Dohoda o odvode peňazí na stravovanie

Popis: Želáte si, aby Váš zamestnávateľ odvádzal časť z Vašej mzdy priamo na Vaše stravovanie? Slúži na to Dohoda o zrážkach zo mzdy na závodné stravovanie, ktorú si tu jednoducho stiahnete.

vložené: 31.augusta 2010 09:07
zobrazené: 5087

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluvné strany:
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678

a

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
u z a t v á r a j ú t ú t o

Dohodu o zrážkach zo mzdy na závodné stravovanie

Ján Vážny pracuje u zamestnávateľa ABC a.s. ako údržbár na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy zo dňa 01.08.2009.

Vzhľadom na fakt, že sa zamestnanec stravuje pravidelne v závodnej jedálne, ktorá je zo strany zamestnávateľa poskytnutá pre zamestnancov, súhlasí s tým, aby mu bola zo mzdy jedenkrát za mesiac vyúčtovaná čiastka za stravovanie a prevedená na zamestnávateľov príslušný účet.

Táto dohoda bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden z nich prevzal zamestnanec a druhý zamestnávateľ.

V Bratislave, dňa 31.08.2010

ABC a.s.
zamestnávateľ
Ján Vážny
zamestnanec

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa