Dohoda o zmene pracovnej zmluvy

Alternatívny názov: Zmena pracovnej zmluvy

Popis: Dohoda o zmene pracovnej zmluvy upravuje všetky náležitosti, ktoré sa týkajú zmeny či úpravy pôvodnej pracovnej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

vložené: 7.júla 2011 17:33
zobrazené: 30878

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
DOHODA
O ZMENE PRACOVNEJ ZMLUVY

č. …………..

uzatvorená medzi:

Zamestnávateľ: ……………………………………………………………..
Sídlo: ……………………………………………………………..
Zastúpený: ……………………………………………………………..
(ďalej iba krátko zamestnávateľ)

a

Zamestnanec: ………………………………………………………………
Narodený(á): ……………………… rodné číslo: ……………………….
Občiansky preukaz č.: ………………
Trvale bytom: ………………………………………………………………
(ďalej iba krátko zamestnanec)

za nasledovných podmienok:

1. Zamestnanec vykonáva pre zamestnávateľa na základe pracovnej zmluvy č. ………. zo dňa ……………….práce vo funkcii ………………. s miestom výkonu práce…………..

2. Účastníci tejto dohody sa dohodli, že počnúc dňom : …………..sa pracovná zmluva zamestnanca v časti upravujúcej miesto výkonu práce a funkciu mení nasledovne:

a) miestom výkonu práce zamestnanca je: ………………………………………

b) zamestnanec bude vykonávať prácu vo funkcii: ………………………………

3. V ostatných častiach ostáva pracovná zmluva č. …….. zo dňa ………… uzavretá medzi účastníkmi tejto dohody bezo zmeny v plnom rozsahu.

4. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch rovnakej hodnoty, z ktorých po podpísaní každý účastník tejto dohody obdrží po jednom.

5. Účastníci tejto dohody zhodne prehlasujú, že dohoda bola uzavretá slobodne, vážne, nie v tiesni. Účastníci sú s jej obsahom oboznámení a na znak svojho súhlasu pripájajú svoj podpis.V ……………………… dňa………………………..

……………………………………
podpis zamestnanca
……………………………………
meno a podpis
zástupcu zamestnávateľa

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa