Dohoda o použití osobného motorového vozidla na pracovnú cestu

Alternatívny názov: Dohoda o použití služobného vozidla

Popis: Dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom, na základe ktorej môže zamestnanec použiť služobné vozidlo na pracovné účely.

vložené: 7.júla 2011 16:31
zobrazené: 15102

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
.................................firma ................

Dohoda
O použití osobného motorového vozidla na pracovnú cestu
/podľa § 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách/

Zamestnanec: ....................................................................................................

Bydlisko: ....................................................................................................
Účel a cieľ pracovnej cesty: výkon zmluvných prác

Vozidlo bude použité na pracovnú cestu:
Z: miesta výkonu práce podľa pracovnej zmluvy
do: miesta výkonu zmluvných prác

Povinné zmluvné poistenie - poisťovňa: ..............................................................

Uhradené dňa: ..........................................................

Havarijné poistenie: áno/nie, číslo poistnej zmluvy: .............................................

Uhradené dňa: .........................................................

Typ vozidla: .........................................................................................................
Ev. číslo: .............................................
Druh pohonnej látky: ..................................

Vyhlásenie:
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a súčasne beriem na vedomie, že za škodu, ktorá vznikne v súvislosti s použitím cestného motorového vozidla, budem zodpovedať podľa príslušných právnych predpisov.

V ................................... dňa .....................................

.....................................................
podpis zamestnanca

Súhlas zamestnávateľa:
súhlasím - nesúhlasím
V .................................... dňa .....................................

.....................................................
podpis zamestnávateľa

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa