Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi

Alternatívny názov: Dohoda o dočasnom pridelení na výkon práce

Popis: Dočasné pridelenie zamestnanca na výkon práce musí byť uskutočnené na základy dohody, kde sú uvedené potrebné podmienky. Prezrite si ponúkaný vzor dohody.

vložené: 24.augusta 2010 12:56
zobrazené: 8918

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
(požičiavanie zamestnancov)
(§ 58 ods. 1 ZP)

Zamestnávateľ:
Textílne závody, a. s.
Adresa:
Nábrežná 45, 852 33 Bratislava
IČO:
000 111 222
Zastúpený:
Ing. Jozef Silný, člen predstavenstva
a

Zamestnanec:
Ján Pekný
Bydlisko:
Romanova 11, 896 55 Bratislava
Dátum narodenia:
12. 8. 1977
podľa ust. § 58 ods. 1 Zákonníka práce uzatvárajú

Dohodu o dočasnom pridelení na výkon práce k inému zamestnávateľovi

Článok I

Zamestnanec bude dočasne pridelený k Textilka, s.r.o., kde bude vykonávať manipulačné práce v sklade látok a tovaru.

Článok II

Miestom dočasného výkonu práce je Textilka, s.r.o., Hlavná 15, 785 22 Trnava, sklad látok a tovaru.

Článok III

Dočasné pridelenie na výkon práce k dočasnému zamestnávateľovi vzniká dňom 1.9.2010 a uzatvára sa na dobu 4 mesiacov.

Článok IV

Po dobu dočasného pridelenia dočasný zamestnávateľ bude zamestnancovi:
 ukladať pracovné úlohy,
 organizovať, riadiť a kontrolovať jeho prácu,
 dávať mu za tým účelom záväzné pokyny,
 vytvárať priaznivé pracovné podmienky,
 zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
 určovať nástup na dovolenku.
Článok V
Zamestnávateľ, ku ktorému bude zamestnanec dočasne pridelený, ani jeho vedúci zamestnanci nemôžu voči pridelenému zamestnancovi robiť v mene prideľujúceho zamestnávateľa žiadne právne úkony.

Článok VI

Pridelenému zamestnancovi po dobu dočasného pridelenia nevzniká pracovný pomer k dočasnému zamestnávateľovi.

Článok VII

Mzdu, ako aj náhradu mzdy bude po dobu dočasného pridelenia poskytovať zamestnávateľ.

Článok VIII

Zamestnávateľ sa zaväzuje nahradiť zamestnancovi prípadnú škodu, ktorá mu vznikne pri výkone práce alebo v priamej súvislosti s ním pri tomto dočasnom pridelení.

Článok IX

Dočasné pridelenie sa končí dňom, keď uplynie doba, na ktorú bolo dočasné pridelenie dohodnuté. Pred uplynutím tejto doby sa dočasné pridelenie končí dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom, prípadne uplynutím doby desiatich pracovných dní odo dňa, keď sa prejav vôle účastníka skončiť dočasné pridelenie druhému účastníkovi oznámil.

Článok X

Táto dohoda je neoddeliteľnou súčasťou pracovnej zmluvy zo dňa 1.1.2008.

Článok XI

Dohoda je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých jeden vydal zamestnávateľ zamestnancovi.

V Bratislave, dňa 24.augusta 2010

....................
Ján Pekný
zamestnanec......................
Ing.Jozef Silný
zamestnávateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa