Rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou od zamestnávateľa

Alternatívny názov: Rozviazanie pracovnéhé pomeru

Popis: Ponúkame vzor výpovede - rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa pre vážne porušenie pracovnej disciplíny zo strany zamestnanca s výpovednou lehotou dva mesiace.

vložené: 2.septembra 2010 10:17
zobrazené: 41166

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Zastúpená: Ing. Jurajom Nemcom

Rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou

Na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy pracujete v našej spoločnosti ako strážnik vonkajšieho objektu.

Váš nadriadený zamestnanec Vás dňa 01.08.2010 pristihol pri vniknutí do zakázanej zóny objektu a tam ste narušil ochranné zámky a odcudzil materiál v hodnote 300,- Eur.

Týmto konaním ste sa dopustil závažného porušenia povinností. Preto Vám dávam výpoveď podľa ustanovenia § 63 odst. 3 ZP.

Výpoveď sme prerokovali s príslušným odborovým orgánom dňa 15.08.2010. Výpovedná lehota predstavuje dva mesiace. Pracovný pomer tak bude ukončený 31.10.2010.

V Bratislave dňa 31.08.2010

Ing. Juraj Nemec
ABC a.s.
zamestnávateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa