Okamžité zrušenie dohody o pracovnej činnosti

Alternatívny názov: Okamžitá výpoveď zo strany zamestnávateľa

Popis: Vyberte si vzor výpovede - okamžité zrušenie dohody o pracovnej činnosti od zamestnávateľa z dôvodu neplnenia si svojich pracovných povinností.

vložené: 2.septembra 2010 09:45
zobrazené: 29810

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Zastúpená: Juraj Nemec, konateľ

Okamžité zrušenie dohody o pracovnej činnosti

Na základe uzatvorenej dohody o pracovnej činnosti zo dňa 01.06.2006 vykonávate v rozsahu piatich hodín denne prácu upratovača. Pracovná doba bola dohodnutá pre pracovné dni v dobe od 3. do 8. hodiny.

V uzavretej dohode bola dohodnutá možnosť jej okamžitého zrušenia tak, že zrušenie je možné urobiť iba z dôvodov, kvôli ktorým je možné zrušiť pracovný pomer okamžite.

Vaším nadriadeným Miroslavom Pekným bola v dňoch 15. až 25. augusta uskutočnená kontrola. Pri tejto kontrole bolo zistené, že v dňoch 18., 19. a 20.08.2010 ste bez uvedenia akýchkoľvek dôvodov prácu upratovača nevykonával. Vzhľadom na fakt, že ste svojím konaním spôsobil vážny pracovný priestupok, týmto Vás informujeme, že k dnešnému dňu s Vami s okamžitou platnosťou rušíme uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti. Dôvodom je, že ste sa dopustil porušenia pracovných povinností obzvlášť hrubým spôsobom.

Okamžité zrušenie Vám bolo doručené dnešným dňom.

V Bratislave dňa 28.08.2010

Juraj Nemec
konateľ ABC a.s.
zamestnávateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa