Žaloba o zaplatenie príplatku za prácu v sťaženom pracovnom prostredí

Alternatívny názov: Žaloba o príplatok za sťažené pracovné podmienky

Popis: Nájdite si vzor žaloby, kde zamestnanec ako žalobca žiada od zamestnávateľa vyplatenie príplatku, na ktorý má nárok za prácu vykonaná v sťaženom pracovnom prostredí.

vložené: 7.septembra 2010 11:24
zobrazené: 2836

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaná:
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Žaloba o zaplatenie príplatku za prácu v sťaženom pracovnom prostredí

Súdny poplatok vo výške 20,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1
V mesiacoch jún a júl 2010 som na žiadosť žalovanej firmy odpracoval 20 plných pracovných smien v sťaženom pracovnom prostredí. Bol som vystavený nadmernému hluku a pôsobeniu škodlivých chemických látok.

Čl. 2

2.1
Za práci odvedenú v sťažených pracovných podmienkach mi patrí odmena minimálne 2,- EUR za smenu. Celková čiastka tak predstavuje 40,- EUR. Zamestnávateľa som písomne požiadal o vyplatenie tejto odmeny. Napriek písomnej urgencii mi zamestnávateľ odmieta odmenu vyplatiť a ako odôvodnenie uvádza fakt, že v súčasnom období nemá dostatočné finančné prostriedky.

Čl. 3

3.1
Z vyššie uvedených dôvodov preto navrhujem vydanie nasledujúceho

r o z s u d k u :

Žalovanej firme sa ukladá povinnosť vyplatiť žalobcovi čiastku vo výške 40,- EUR a súčasne uhradiť náklady vzniknuté v súvislosti s týmto súdnym konaním. Úhrada musí byť uskutočnená najneskôr do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave dňa 07.09.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Výsluch žalobcu
Výsluch svedkyne Márie Nemcovej pod adresou žalovanej firmy
Písomná žiadosť zo dňa 20. 8. 2010
Vyjadrenie žalovanej spoločnosti zo dňa 24. 8. 2010
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa