Žaloba o vrátenie náhrady mzdy za dovolenku

Alternatívny názov: Žaloba o vrátenie mzy za dovolenku, ktorá už bola vyčerpaná

Popis: Vyberte si vzor žaloby, kde zamestnávateľ ako žalobca žiada o vrátenie náhrady mzdy od zamestnanca ako od žalovaného za vyčerpanú dovolenku z dôvodu, že nárok na ňu už nemal.

vložené: 7.septembra 2010 10:52
zobrazené: 2857

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Zastúpená: Ing. Miroslav Pekný, konateľ
Žalovaný:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.: 123456/7890
Žaloba o vrátenie náhrady mzdy za dovolenku

Správny poplatok vo výške 20,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1
Žalovaný vyčerpal v roku 2010 celkom 25 pracovných dní dovolenky.

Čl. 2

2.1
Žalovaný v dňoch 15. a 16.08.2010 neospravedlnene zameškal pracovné smeny. Žalovanému sme za každú túto zameškanú smenu krátili dovolenku o dva dni, celkom sa teda dovolenka krátila o štyri dni. Žalovaný týmto stratil právo na dovolenku a je povinný žalobcovi nahradiť mzdu vo výške 70,- EUR. Napriek našej výzve o úhradu dlžnej čiastky do 03.09.2010, žalovaný vôbec nereagoval.

Čl. 3

3.1
Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme vydanie nasledujúceho

r o z s u d k u :

Žalovaný má povinnosť uhradiť žalovanej firme čiastku 70,- EUR a súčasne i náklady spojené s týmto konaním v čiastke 20,- EUR, úhrada musí byť uskutočnená najneskôr do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave dňa 07.09.2010

Ing. Miroslav Pekný, ABC a.s.
žalobca

Dôkaz:
Výsluch žalovaného
Výsluch svedka Juraja Nemca pod adresou žalovanej spoločnosti
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa