Žaloba o uloženie povinnosti žalovanej

Alternatívny názov: Žaloba o uloženie povinnosti zamestnávateľovi

Popis: Nájdite si vzor žaloby o uloženie povinnosti zamestnávateľovi ako žalovanej firme, aby odvádzal mzdu zamestnanca ako žalobcu za odpracovanú prácu na ním zvolený účet.

vložené: 3.septembra 2010 13:13
zobrazené: 2494

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaná:
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Žaloba o uloženie povinnosti žalovanej spoločnosti poukázať čiastku určenú žalobcom na svoje náklady a nebezpečenstvo na účet zamestnanca

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1
Vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., pobočky v Bratislave, Mýtna 7, som založil účet číslo 1234567/0200. Na tento účet som chcel mesačne dostávať čiastku 110,- EUR ako časť mojej mzdy od žalovanej firmy, o čo som zažiadal na personálnom oddelení žalovanej firmy. Napriek mojej opakovanej žiadosti mi žalovaná firma doteraz nevyhovela.

Čl. 2

2.1
S ohľadom na skutočnosť, že žalovaná firma túto povinnosť doteraz dobrovoľne nesplnila, žiadam o vydanie nasledujúceho

r o z s u d k u :

Žalovanej firme sa ukladá povinnosť zasielať na účet žalobcu vedený vo VÚB Banke a.s., pobočky v Bratislave, Mýtna 7, číslo účtu 1234567/0200, čiastku 110,- EUR mesačne. Čiastka musí byť na účte vždy najneskôr do 15. Dňa v mesiaci, začínajúc mesiacom september 2010.
Žalovaná firma má naďalej povinnosť uhradiť žalobcovi náklady spojené s týmto súdnym konaním. Úhrada musí byť prevedená najneskôr do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti toto rozhodnutia.


V Bratislave dňa 28.08.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Prípis zo dňa 15.07.2010
Výsluch žalobcu
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa