Žaloba o uloženie povinnosti žalovanej firmy zaradiť žalobcu späť na pôvodnú prácu

Alternatívny názov: Žiadosť o preloženie zamestnanca na pôvodnú prácovné miesto

Popis: Ponúkame vzor žaloby o uloženie povinnosti zaradiť zamestnanca späť na pôvodné miesto, pretože bol zaradený na iné, ktoré žiada zmeniť.

vložené: 2.septembra 2010 16:01
zobrazené: 2508

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaná:
ABC, a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Žaloba o uloženie povinnosti žalovanej firmy zaradiť žalobcu späť podľa pracovnej zmluvy na jeho pôvodnú prácu robotníka - sklára

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom
D v o j m o

Čl. 1

1.1
Na miesto upratovača v dielni som bol prevedený na základe začatia trestného konania pre podozrenie zo spáchania trestného činu nedbanlivosti v súvislosti s plnením pracovných úloh.

1.2
Dňa 02.08.2010 po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zastavení trestného stíhania som žalovanú firmu požiadal o zaradenie na pôvodnú pracovnú pozíciu. Na moju žiadosť však žalovaná reagovala tým, že vyžadovala, aby som zostal na terajšej pracovnej pozícii.

Čl. 2

2.1
Vzhľadom k vyššie uvedenej skutočnosti, keď ma žalovaná firma bez opodstatnenia odmieta preradiť na pozíciu podľa pracovnej zmluvy navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u :

Povinnosť žalovanej firmy zaradiť žalobcu na pôvodnú pracovnú pozíciu do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.
Ďalej je povinná uhradiť žalobcovi náklady konania v hodnote 40,- EUR do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.


V Bratislave, dňa 02.09.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Prípis zo dňa 02.08.2010
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa