Žaloba o uloženie povinnosti vydať pracovný posudok

Alternatívny názov: Žaloba, aby bývalý zamestnávateľ vydal pracovné hodnotenie

Popis: Nájdite si vzor žaloby, v ktorej sa bývalý zamestnanec domáha vydania pracovného posudku po skončení pracovného pomeru od svojho zamestnávateľa, ktorý si túto povinnosť stále nesplnil.

vložené: 7.septembra 2010 09:40
zobrazené: 2666

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaná:
ABC, a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Žaloba o uloženie povinnosti vydať pracovný posudok

Správny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.

Čl. 1

1.1
Podľa pracovnej zmluvy uzatvorenej s Vašou spoločnosťou som od 01.06.2002 pracoval ako zámočník. Pracovný pomer bol rozviazaný dohodou medzi oboma stranami ku dňu 31.07.2010.

Čl. 2

2.1
V okamihu rozviazania pracovného pomeru som žalovanú firmu požiadal o vydanie pracovného posudku. Opakovane som o posudok žiadal písomne dňa 10.08.2010. Firma doteraz na moju opakovanú žiadosť ani nereagovala.

Čl. 3

3.1
V súlade s ustanovením § 75 Zákonníka práce má žalovaná firma povinnosť vystaviť pracovný posudok do 15 dní od dátumu obdržania žiadosti. V nadväznosti na vyššie uvedené fakty navrhujem vydanie nasledujúceho

r o z s u d k u :

Žalovanej spoločnosti sa ukladá povinnosť vystaviť žalobcovi riadny pracovný posudok a súčasne uhradiť náklady vzniknuté v súvislosti s týmto súdnym konaním vo výške 33,- EUR. Túto povinnosť musí splniť najneskôr do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave dňa 06.09.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Pracovná zmluva a dohoda
Žiadosť zo dňa 06.09.2010
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa