Žaloba o uloženie povinnosti vydať potvrdenie o zamestnaní

Alternatívny názov: Povinnosť zamestnávateľa vydať potvrdenie, že ste vo firme pracovali

Popis: Vyberte si vzor žaloby o uloženie povinnosti, aby vám zamestnávateľ vydal potvrdenie o zamestnaní po skončení pracovného pomeru v jeho firme.

vložené: 6.septembra 2010 14:14
zobrazené: 4572

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaná:
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Žaloba o uloženie povinnosti vydať potvrdenie o zamestnaní

Správny poplatok vo výške 33, EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1
Podľa pracovnej zmluvy zo dňa 01.04.2002 som v žalovanej spoločnosti pracoval ako zámočník. Pracovný vzťah som ukončil ku dňu 31.07.2010 dohodou.

Čl. 2

2.1
Podľa ustanovenia § 75 je zamestnávateľ povinný vystaviť potvrdenie o zamestnaní pri skončení pracovného pomeru. Žalovanú spoločnosť som o vystavenie tohto potvrdenia požiadal v nadväznosti na ukončenie pracovného pomeru. Na moju žiadosť firma doteraz nereagovala.

Čl. 3

3.1
Na základe vyššie uvedených skutočnosti preto navrhujem vydanie nasledujúceho

r o z s u d k u :

Žalovaná firma má povinnosť vystaviť žalobcovi potvrdenie o zamestnaní a uhradiť náklady spojené s týmto konaním. Táto povinnosť musí byť splnená najneskôr do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

V Bratislave, dňa 02.09.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Kópia pracovnej zmluvy a dohody
Kópia písomnej žiadosti zo dňa 20.08.2010
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa