Žaloba o uloženie povinnosti upraviť pracovný posudok

Alternatívny názov: Žaloba, aby zamestnávateľ upravil pracovný posudok, ktorý sa nezakladá na pravdivých údajoch

Popis: Ponúkame vzor žaloby o uloženie povinnosti zamestnávateľovi, aby upravil pracovný posudok pre zamestnanca, ktorý ukončil pracovný pomer a údaje, ktoré v ňom sú, sa nezakladajú na pravde.

vložené: 6.septembra 2010 14:46
zobrazené: 3823

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaná:
ABC, a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Žaloba o uloženie povinnosti upraviť pracovný posudok

Správny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1
Dňa 03.08.2010 mi žalovaná firma vystavila pracovný posudok, takto urobila v nadväznosti na ukončenie pracovného pomeru ku dňu 31.07.2010. Do uvedeného pracovného posudku zahrnula okrem iného i vetu, že s mojimi pracovnými výsledkami som sa nepodieľal na pozitívnom a úspešnom napĺňaní úloh nášho pracoviska.

Čl. 2

2.1
Žalovanú firmu som dňa 20.08.2010 písomne požiadal, aby pracovný posudok prepracovala a uvedenú vetu z neho vyčlenila, pretože vyššie uvedené tvrdenie nemá pravdivé opodstatnenie. Firma sa v danom časovom termíne vôbec neozvala.

Čl. 3

3.1
Z vyššie uvedených dôvodov navrhujem vydanie nasledujúceho

r o z s u d k u :

Žalovanej firme sa ukladá povinnosť zmeniť obsah pracovného posudku vystaveného dňa 03.08.2010. Z posudku bude odstránené prehlásenie, že sa žalobca „svojimi pracovnými výsledkami nepodieľal na pozitívnom a úspešnom naplňovaní úloh pracoviska“. Súčasne je firma povinná uhradiť náklady spojené s týmto súdnym konaním. Toto všetko bude uskutočnené do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave, dňa 31.08.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Pracovný posudok
Žiadosť zo dňa 20.08.2010
Výsluch žalobcu
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa