Žaloba o neplatnosť prevedenia na inú prácu

Alternatívny názov: Žiadosť o preradenie späť na pôvodnú prácu

Popis: Nájdite si vzor žaloby, ktorú podáva zamestnanec ako žalobca proti zamestnávateľovi ak ho bezdôvodne preradil na iný výkon práce a on žiada preradenie späť.

vložené: 3.septembra 2010 09:00
zobrazené: 2711

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
funkcia: údržbár
Žalovaná:
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Zastúpená: Ing. Miroslav Pekný
Žaloba o neplatnosť prevedenia na inú prácu

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1
Na základe pracovnej zmluvy zo dňa 01.06.2002 som v žalovanej firme zamestnaný na pracovnej pozícii údržbára.

Čl. 2

2.1
Dňa 05.08.2010 som bol predchádzajúceho upozornenia a udania dôvodu prevedený na miesto upratovača do dielní na dobu piatich mesiacov a to písomným oznámením od žalovanej firmy. Toto pracovné zaradenie je však úplne v rozpore s dohodnutým druhom práce uvedeným v pracovnej zmluve.

Čl. 3

3.1
Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u :

Preradenie žalobcu na prácu upratovača v dielňach je neplatné.
Žalovaná je povinná uhradiť žalobcovi náklady konania v hodnote 40,- EUR do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.


V Bratislave dňa 31.08.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Pracovná zmluva
List adresovaný žalovanej spoločnosti zo dňa 05.08.2010
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa