Žaloba o neplatnosť preloženia do iného miesta výkonu práce a náhradu mzdy

Alternatívny názov: Žaloba o určenie neplatnosti preradenia na inú prácu

Popis: Nájdite si vzor žaloby o neplatnosť preloženia do iného miesta výkonu práce a následnú náhradu mzdy, na ktorú má zamestnanec od zamestnávateľa ako žalovanej firmy nárok.

vložené: 2.septembra 2010 15:26
zobrazené: 2592

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
funkcia: údržbár
Žalovaná:
ABC, a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Žaloba o neplatnosť preloženia do iného miesta výkonu práce a náhradu mzdy

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom
D v o j m o

Čl. 1

1.1
Na základe pracovnej zmluvy zo dňa 01.05.2002 som v žalovanej firme zamestnaný ako údržbár.
Miesto výkonu zamestnania bolo dohodnuté v Bratislave na prevádzke firmy na Prievozskej ulici č. 25.

Čl. 2

2.1
V júni 2010 ma žalovaná firma bez uvedenia dôvodu preložila na iné miesto výkonu práce, na čo ma upozornili listom. Na dobu piatich mesiacov mi bolo nariadené vykonávať prácu na odlúčenom pracovisku v Trnave.

2.2
Vzhľadom k tomu, že som s vyššie uvedeným postupom nesúhlasil, požiadal som žalovanú firmu o pridelenie práce v mieste výkonu v Bratislave podľa pracovnej zmluvy, v čom mi bolo vyhovené dňa 01.08.2010.

Čl. 3

3.1
Za obdobie od 1. 6. do 31.7 . 2007, kedy mi žalovaná firma neumožnila pracovať na pôvodnom pracovisku v Bratislave, požadujem náhradu mzdy vo výške 600,- EUR. Táto čiastka je vyššia ako priemerný zárobok, ktorý predstavuje výšku 300,- EUR mesačne v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku. Dňa 15.augusta 2010 som svoju žiadosť písomne zaslal žalovanej firme, ktorá na ňu vôbec nereagovala.

Čl. 4

4.1
Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u:

Preložený žalobca na odlúčenom pracovisku v Trnave o období od 01.06. do 31.07.2010 je neplatné. Žalovaná je povinná uhradiť žalobcovi čiastku 600,- EUR vrátane nákladov na toto konanie, a to všetko do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

V Bratislave, dňa 02.09.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Pracovná zmluva zo dňa 01.05.2002
List žalovanej firmy zo dňa 01.06.2010
Žiadosť o zaplatenie náhrady zo dňa 15.08.2010
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa