Žaloba o náhradu mzdy v dôsledku odmietnutia zaradiť žalobcu späť na pôvodnú prácu

Alternatívny názov: Náhrada mzdy za nepreradenie zamestnanca späť na pôvodnú prácu

Popis: Ponúkame vzor žaloby, kde zamestnanec ako žalobca požaduje náhradu mzdy, pretože ho zamestnávateľ ako žalovaný odmietol preradiť späť na pôvodný výkon práce podľa pracovnej zmluvy.

vložené: 3.septembra 2010 09:34
zobrazené: 2527

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaná:
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Žaloba o náhradu mzdy v dôsledku odmietnutia zaradiť žalobcu späť na pôvodnú prácu podľa pracovnej zmluvy

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom
D v o j m o

Čl. 1

1.1
Podľa pracovnej zmluvy som v žalovanej spoločnosti v Bratislave pracoval ako údržbár. Na základe trestného konania, ktoré bolo proti mne zahájené pre podozrenie zo spáchania trestného činu z nedbanlivosti, v súvislosti s plnením pracovných úkonov som bol dňa 01.05.2010 prevedený na prácu upratovača v dielni.

Čl. 2

2.1
K zastaveniu trestného konania voči mojej osobe prišlo dňa 01.06.2010 na základe nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Vzhľadom k tejto skutočnosti som požiadal Miroslava Pekného, svojho priameho nadriadeného o preradenie na pôvodné pracovné miesto. Na moju žiadosť však nadriadený nereagoval, preto som vzniesol svoju žiadosť znovu prostredníctvom doporučeného listu. Na svoje pôvodné pracovné miesto som bol prevedený 01.08.2010.

Čl. 3

3.1
Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam som v období od 01.05.2010 do 01.08.2010 do svojho prevedenia, strácal na výplate 40,- EUR mesačne, čo som zistil na základe priemeru platov za predchádzajúci štvrťrok. Žiadal som preto o vyplatenie náhrady ušlého zisku vo výške 120,- EUR za uvedenú dobu, avšak žalovaná spoločnosť na moju žiadosť nereagovala.

Čl. 4

4.1
Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u :

Žalovaná spoločnosť je povinná zaplatiť žalobcovi čiastku 120,- EUR vrátane nákladov na toto konanie 33,- EUR, a to všetko do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislava dňa 31.08.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Opatrenie žalovanej spoločnosti zo dňa 09.05.2010
Výsluch svedka Miroslava Pekného pod adresou žalovanej spoločnosti
Prípis zo dňa 02.06.2010, ktorým som požiadal o pôvodné zaradenie
Potvrdenie mzdového oddelenia o výške môjho priemerného platu pre preradením
Potvrdenie učtárne o mojom plate po dobu preradenia
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa