Žaloba o náhradu mzdy v dôsledku neplatného rozviazania pracovného pomeru výpoveďou

Alternatívny názov: Žaloba o zaplatenie mzdy, ktorú zamestnávateľ dlhuje z dôvodu neplatnej výpovede

Popis: Nájdite si vzor žaloby o náhradu mzdy za nevyplatenú výplatu, pretože zamestnávateľ neprávom rozviazal pracovný pomer so svojím zamestnancom.

vložené: 3.septembra 2010 12:17
zobrazené: 6541

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaná:
KAPA, a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Žaloba o náhradu mzdy v dôsledku neplatného rozviazania pracovného pomeru výpoveďou

Správny poplatok vo výške 50,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1
Pracoval som v žalovanej spoločnosti ako upratovač na základe pracovnej zmluvy. Žalovaná firma mi dňa 02.03.2010 doručila výpoveď a ako dôvod určila závažné porušenie pracovných povinností a to odcudzenia čistiacich prostriedkov a náradia na upratovanie. Vzhľadom na skutočnosť, že nebolo dokázané, že by som uvedeného porušenia pracovných povinností dopustil, prehlásil Okresný súd Bratislava I., rozsudkom zo dňa 01.05.2010, túto výpoveď za neplatnú.

Čl. 2

2.1
Pracovný pomer trvá v dôsledku neplatného rozviazania naďalej.

2.2
Žalovanej spoločnosti som už 02.03.2010 oznámil, že na základe pracovnej zmluve trvám na mojom ďalšom zamestnávaní. Do dnešného dňa mi zo strany žalovanej firmy nebolo umožnené pracovať. Z tohto dôvodu požadujem náhradu mzdy od 02.03.2010 do 31.08.2010. Môj mesačný priemerný plat predstavuje 330,- EUR. Celková náhrada mzdy, ktorej sa dožadujem, je teda 1980,- EUR.

Čl. 3

3.1
Preto navrhujem vydanie nasledujúceho

r o z s u d k u :

Žalobcovi uhradí žalovaná firma čiastku vo výške 1980,- EUR a náklady spojené s týmto konaním vo výške 50,- EUR, a to najneskôr do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave, dňa 02.09.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Rozsudok Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 01.05.2010 sp. zn. 5 C 28/2010
Výsluch žalobcu
Oznámenie zo dňa 02.03.2010
Potvrdenie učtárne o výške priemerného mesačného platu
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa