Oznámenie zamestnávateľa, že trvá na tom, aby zamestnanec naďalej vykonával svoju prácu

Alternatívny názov: Oznámenie, že zamestnávateľ neuznáva okamžitú výpoveď od zamestnanca

Popis: Ponúkame vzor oznámenia, kde zamestnávateľ oznamuje zamestnancovi, že neuznáva jeho okamžitú výpoveď z dôvodu nedostatočnej lekárskej správy.

vložené: 3.septembra 2010 14:13
zobrazené: 3380

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.: 123456/7890

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Zastúpená: Miroslav Pekný, konateľ

Oznámenie zamestnávateľa, že trvá na tom, aby zamestnanec naďalej vykonával svoju prácu

1.
Na základe pracovnej zmluvy zo dňa 01.03.2002 pracujete v našej akciovej spoločnosti ako strážnik objektu.

2.
Z Vašej strany bol dňa 28.08.2010 okamžite ukončený pracovný pomer zo zdravotných dôvodov. Vami obdržané zrušenie pracovného pomeru považujeme za neplatné a jeho neplatnosť budeme vyžadovať súdnou žalobou.

3.
Zo zaslanej lekárskej správy nevyplýva fakt, že by ste dohodnutú prácu nemohol vykonávať. Skutočnosť, že by u Vás prišlo k závažnému ohrozeniu zdravotného stavu nie je z tejto dokumentácie zreteľne vyplývajúce. Ďalším rozhodujúcim faktom je, že ste nám nepredložil riadny lekársky posudok.

4.
Týmto Vás informujeme, že vyžadujeme, aby ste naďalej vykonával prácu, ktorá bola dohodnutá riadne v pracovnej zmluve. Pokiaľ bude okamžité zrušenie pracovného pomeru neplatné, budete povinný našej spoločnosti uhradiť škodu vzniknutú neuposlúchnutím našej výzvy.

V Bratislave dňa 03.09.2010

Miroslav Pekný
ABC a.s.
zamestnávateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa