Žaloba o zrušenie poskytovania mesačnej náhrady za stratu na zárobku

Alternatívny názov: Zrušenie vyplácania náhrady mzdy za pracovný úraz

Popis: Vyberte si vzor žaloby, kde zamestnávateľ žiada o zrušenie, aby už nemusel vyplácať mesačnú náhradu mzdy za pracovný úraz, pretože zamestnanec nastupuje do dôchodku.

vložené: 13.septembra 2010 11:47
zobrazené: 2513

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobkyňa:
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Zastúpená: Ing. Miroslav Pekný, konateľ
Žalovaný:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.123456/7890
Žaloba o zrušenie poskytovania mesačnej náhrady za stratu na zárobku

Súdny poplatok vo výške 63,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1
Dňa 01.03.2002 utrpel žalovaný pracovný úraz a to zlomeninu ruky. Na základe rozsudku Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 12.08.2009 č. k. 1 A 123/09 žalobkyňa previedla odškodnenie žalovaného a platí mu náhradu vo výške 20,- EUR mesačne za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti.

Čl. 2

2.1
Dňa 10. 8. 2010 žalovaný dovŕšil vek 65 rokov. Podľa Zákonníka práce patrí žalovanému táto náhrada do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšil uvedený vek, teda do konca 31.08.2010.

Čl. 3

3.1
Preto sa navrhuje vydanie tohto

r o z s u d k u :

Zrušenie rozsudku Okresného súdu Bratislava I zo dňa 12.08.2009, č. k. 1 A 123/09 dňom 01.09.2010, ktorý ukladal povinnosť žalobkyne platiť žalovanému mesačnú čiastku 20,- EUR. Na náhradu konania nemá právo žiadny z účastníkov.

V Bratislave dňa 13.09.2010

Ing. Miroslav Pekný
ABC a.s.
žalobkyňa

Dôkaz:
Spis Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 1 A 123/09.
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa