Žaloba o neplatnosť okamžitého zrušenia pracovného pomeru a náhradu škody

Alternatívny názov: Žaloba o uplatnenie neplatnosti okamžitej výpovede zamestnanca

Popis: Nájdite si vzor žaloby o neplatnosť okamžitého zrušenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca z dôvodu lekárskej správy a ochrany zdravia a žiadanú náhradu škody.

vložené: 13.septembra 2010 13:06
zobrazené: 5716

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Zastúpená: Ing. Miroslav Pekný, konateľ
Žalovaný:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žaloba o neplatnosť okamžitého zrušenia pracovného pomeru a náhradu škody

Správny poplatok vo výške 53,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1
Na základe pracovnej zmluvy pracuje žalovaný v žalovanej spoločnosti ako upratovač objektu od roku 2002. Žalujúcej spoločnosti bol 01.07.2010 doručený doporučený list, ktorý žalovaný ruší pracovná pomer s okamžitou platnosťou podľa § 71 ZP.

Čl. 2

2.1
Žalovaný tak postupoval na základe správy jeho ošetrujúceho lekára datovanej 02.06.2010, podľa ktorej mu bolo na prechodnú dobu doporučené, aby žalovaný vykonával prácu ľahšieho typu a v prostredí, kde sa nevyskytuje prach. Okamžité zrušenie pracovného pomeru je neplatné, mohlo by byť uznané platným na základe riadneho lekárskeho posudku ktorý by jasne stanovil, že zamestnanec nie je schopná naďalej vykonávať prácu bez závažného ohrozenia jeho zdravotného stavu a je nutné, aby ho zamestnávateľ previedol do 15 dní od doručenia posudku na prácu na inú pozíciu, pre neho vhodnejšiu, s ohľadom na jeho zdravotný stav.

Čl. 3

3.1
Žalobkyňa informovala žalovaného po doručení okamžitého zrušenia pracovného pomeru, že toto zrušenie považuje za neplatné, a že trvá na tom, aby žalovaný i naďalej vykonával prácu na pozícii dohodnutej v pracovnej zmluve. Dôvody sú uvedené v tejto žalobe. Na toto oznámenie datované 01.07.2010 žalovaný nereagoval a do práce sa nedostavoval. Vzhľadom na fakt, že žalobkyňa nemala za žalovaného zodpovedajúcu náhradu, jeho prácu museli vykonávať spoluzamestnanci v rámci nadčasových hodín. Tým musela žalobkyňa tieto nadčasové hodiny hradiť, vzniknuté mesačné náklady predstavovali 70,- EUR. Žalobkyňa požaduje úhradu týchto mesačných nákladov s ohľadom na skutočnosť, že predchádzajúca výzva k ich náhrade datovaná 15.08.2010 zostala zo strany žalovaného bez odpovedi.

Čl. 4

4.1
Na základe vyššie uvedených dôvodov sa navrhuje vydanie nasledujúceho

r o z s u d k u :

Okamžité zrušenie pracovného pomeru zaslané žalovaným v liste datovanom 01.07.2010 sa prehlasuje za neplatné. Žalovaný má povinnosť zaplatiť žalobkyni čiastku vo výške 123,- EUR a náklady tohto konania vo výške 53,- EUR, všetko musí byť uhradené najneskôr do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave, dňa 13.09.2010

Ing. Miroslav Pekný
ABC a.s.
žalobkyňa

Dôkaz:
Pracovná zmluva
Okamžité zrušenie pracovného pomeru zo dňa 01.07.2010
Lekárska správa zo dňa 02.06.2010
Výsluch žalovaného ako účastníka konania
Oznámenie zo dňa 01.07.2010 a výzva zo dňa 15. 08. 2010
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa