Oznámenie, že zamestnankyne po dobu, počas ktorej sa nestará o dieťa, neprislúcha materská dovolenka

Alternatívny názov: Odňatie práva na materskú dovolenku zo strany zamestnávateľa

Popis: Vyberte si vzor oznámenia, kde zamestnávateľ informuje zamestnankyňu, že stratila nárok na materskú dovolenku, lebo sa nestará o svoje dieťa, ktoré bola zverené do ústavnej starostlivosti.

vložené: 8.septembra 2010 12:50
zobrazené: 2611

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Jana Vážna
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Zastúpená: Ing. Miroslav Pekný, konateľ

Oznámenie, že zamestnankyne po dobu, počas ktorej sa nestará o dieťa, neprislúcha materská dovolenka

Po narodení Vašej dcéry Márie Vážnej, dňa 04.01.2010, ste nastúpila na materskú dovolenku.
Pretože ste sa o dcéru prestala starať a bola vážnym spôsobom ohrozená na zdraví Vašim zavinením, bola Vaša dcéra rozhodnutím Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 03.08.2010, č.k. A 12/2010 12, zverená do ústavnej starostlivosti.

Týmto Vás informujeme, že nemáte nárok na materskú dovolenku po dobu, po ktorú sa o Vašu dcéru nestaráte. Nárok na materskú dovolenku nemáte od 03.08.2010, kedy Vám bola dcéra odňatá.

V Bratislave dňa 06.09.2010

Ing. Miroslav Pekný
ABC a.s.
zamestnávateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa