Konkurenčná doložka

Alternatívny názov: Zmluvná dohoda o konkurencii

Popis: Nájdite si vzor zmluvnej dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom o tom, že zamestnanec nebude rovnakú alebo podobnú prácu vykonávať u konkurenčnej firmy.

vložené: 7.septembra 2010 15:26
zobrazené: 12100

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zamestnávateľ:
ABC, a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Zastúpená: Ing. Miroslav Pekný, konateľ

a
Zamestnanec:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
návrhár kancelárskeho nábytku
uzatvárajú túto

Konkurenčnú doložku

1.
Podľa pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa 01.08.2010 vykonáva Ján Vážny u zamestnávateľa ABC a.s. prácu na pozícii navrhovateľa kancelárskeho nábytku. Predmet podnikania zamestnávateľa zodpovedá práci, ktorú vykonáva zamestnanec.

2.
Zamestnanec sa zaväzuje, že nebude vykonávať zárobkovú činnosť u iného zamestnávateľa, ktorého činnosť by sa zhodovala alebo mala by konkurenčnú povahu voči firme ABC a.s.. Toto obmedzenie platí i po dobu jedného roka od ukončenia pracovného pomeru v ABC a.s.

3.
Za každý mesiac plnenia záväzku poskytne zamestnávateľ zamestnancovi peňažné vyrovnanie vo výške, ktorá sa rovná hodnote priemerného mesačného zárobku. Vyrovnanie zamestnávateľ uhradí zamestnancovi vždy mesiac pozadu.

4.
V prípade, že by zamestnanec tento záväzok porušil, má povinnosť uhradiť zamestnávateľovi ABC a.s. zmluvne dohodnutú pokutu, ktorá sa rovná výške osemnásobku priemerného zárobku. Priemerný zárobok sa vypočíta z platu, ktorý dosahoval naposledy pred ukončením pracovného pomeru.

5.
Ak zamestnávateľ nevyplatí zamestnancovi peňažné vyrovnanie alebo jeho časť za zodpovedajúci mesiac najneskôr do 15 dní od dátumu uplynutia jeho splatnosti, má zamestnanec právo dohodu vypovedať. Platnosť dohody končí prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede.

6.
Zamestnávateľ má právo ukončiť túto dohodu iba v priebehu trvania pracovného pomeru zamestnanca.

7.
Dohoda bola vyhotovená v dvoch kópiách, každá strana obdrží jeho vyhotovenie.

V Bratislave, dňa 01.09.2010

Ján Vážny
zamestnanec
Miroslav Pekný, ABC a.s.
zamestnávateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa