Dohoda o zrážkach zo mzdy

Alternatívny názov: Zmluva medzi veriteľom, dlžníkom a zamestnávateľom dlžníka o zrážkach zo mzdy

Popis: Požiadali ste zamestnávateľa, aby Vám zo mzdy zrážal dlh, ktorý máte voči inému veriteľovi? V tomto prípade je nutná Dohoda o zrážkach zo mzdy, ktorej vzor ponúkame.

vložené: 7.septembra 2010 12:14
zobrazené: 7887

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Účastníci:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/0987
ako „veriteľ“

Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
ako „dlžník“
Dohoda o zrážkach zo mzdy

Čl. 1

1.1
Dňa 10.08.2009 bola medzi účastníkmi Jánom Vážnym, ako veriteľom a Miroslavom Starým, dlžníkom, uzatvorená zmluva o pôžičke na čiastku 2260,- EUR, v ktorej sa Miroslav Pekný zaviazal vrátiť Jánovi Vážnemu požičanú sumu najneskôr do 10.08.2011, čo však nesplnil.

Čl. 2

2.1
Týmto sa Miroslav Pekný zaväzuje splatiť hore uvedenú dlžnú čiastku Jánovi Vážnemu formou pravidelných mesačných splátok vo výške 120,- EUR prevedených zrážkami zo mzdy. Platcom mzdy je jeho zamestnávateľ, spoločnosť ABC, a.s., Mýtna 7, 832 01 Bratislava, IČO: 12 345 678. Zároveň súhlasí, aby mu zamestnávateľ prevádzal pravidelnú mesačnú zrážku zo mzdy vo výške 120,- EUR v prospech účtu veriteľa č. 123456/0200 vedeného vo VÚB Banke, a.s. a to po dobu 18 mesiacov, začínajúc septembrom tohto roku. Zvyšnú čiastku 100,- EUR uhradí Jánovi Vážnemu v hotovosti do vlastných rúk mesiac nasledujúci po poslednej zrážke zo mzdy a tým bude pohľadávka Jána Vážneho úplne uspokojená.

2.2
Miroslav Pekný prehlasuje, že jeho hrubá mzda predstavuje výšku 1 000,- EUR a že iné dlžné záväzky nemá.

Čl. 3

3.1
Ján Vážny takto navrhnutý spôsob k uspokojeniu pohľadávky Miroslavom Pekným prijíma.

Čl. 4

4.1
Miroslav Pekný sa zaväzuje, že túto dohodu postúpi zamestnávateľovi do siedmich dní od dátumu jej podpisu.

V Bratislave, dňa 06.09.2010

Ján Vážny
veriteľ
Miroslav Pekný
dlžník

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa