Dohoda o zrážkach zo mzdy 2

Alternatívny názov: Dohoda so zamestnávateľom, že zamestnancovi bude znížený plat

Popis: Potrebujete vyplatiť svoj dlh zrážkami zo mzdy? Uzatvorte so zamestnávateľom Dohodu o zrážkach zo mzdy na základe uvedeného vzoru.

vložené: 7.septembra 2010 13:20
zobrazené: 14241

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zamestnanec:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

a
Zamestnávateľ:
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Zastúpená: Ing. Miroslav Pekný
uzatvárajú túto

Dohodu o zrážkach zo mzdy

Ján Vážny je zamestnaný v spoločnosti ABC a.s. ako robotník.

Na základe mimosúdnej dohody uzatvorenej dňa 10.08.2010 sa zaviazal, podľa zodpovednosti za škodu, uhradiť zamestnávateľovi ABC a.s. čiastku v celkovej hodnote 180,- EUR v pravidelných mesačných splátkach 25,- EUR. Prvá splátka bude uhradená dňa 15.09.2010.

Zamestnanec vyslovil súhlas, aby zamestnávateľ prevádzal na základe tejto dohody pravidelné mesačné zrážky zo mzdy v čiastke 25,- EUR až do zaplatenia čiastky 180,- EUR počnúc dňom 15.09.2010.

Výšky zrážok nesmú v žiadnom mesiaci presahovať viac ako by predstavovala výška pri prevádzaní výkonu rozhodnutia podľa občianskeho súdneho poriadku.

V Bratislave dňa 06.09.2010

Ján Vážny
zamestnanec
Ing. Miroslav Pekný, ABC a.s.
zamestnávateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa