Dohoda o vymedzení vážnych prevádzkových dôvodov zamestnávateľa spojených s nižšou výplatou náhrady

Alternatívny názov: Dočasné zníženie platu z dôvodu dočasného obmedzenia práce

Popis: Potrebujete vedieť v čom spočíva Dohoda o vymedzení vážnych prevádzkových dôvodov zamestnávateľa spojených s nižšou výplatou náhrady? Na základe uvedeného vzoru zistíte, o čo v tomto oznámení zamestnávateľa ide.

vložené: 8.septembra 2010 14:46
zobrazené: 3782

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Zastúpená: Ing. Miroslav Pekný, konateľ

a

Odborová organizácia
pôsobiaca u zamestnávateľa

uzatvárajú túto

Dohodu o vymedzení vážnych prevádzkových dôvodov zamestnávateľa spojených s nižšou výplatou náhrady mzdy

1.
Z dôvodu dočasného obmedzenia odbytu výrobkov dôjde v dobe od 01.10.2010 do 31.03.2011 u zamestnávateľa k situácii, ktorá mu neumožní prideľovať zamestnancom dohodnutú prácu v rozsahu týždennej pracovnej doby a zaplatenie nadčasov a úhradu služobných telefónov.

2.
Vďaka tejto situácii bude príslušným zamestnancom po dobu trvania obmedzenia prislúchať náhrada mzdy vo výške 70 % ich priemerného zárobku za prekážky v práci.

3.
Náhrada v uvedenej výške bude zamestnancom poskytovaná najviac v období od 01.10.2010 do 31.03.2011.

4.
Táto dohoda bola spísaná vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno prevzal zamestnávateľ a druhé odborová organizácia.

V Bratislave dňa 08.09.2010.

Ing. Miroslav Pekný
ABC a.s.
zamestnávateľ
odborová organizácia

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa