Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin za neplatenie výživného

Alternatívny názov: Oznámenie voči manželovi, že si neplní svoju vyživovaciu povinnosť na dieťa

Popis: Vyberte si vzor oznámenia, ktoré podáva manželka na svojho bývalého manžela, pretože si neplní svoju povinnosť platenia výživného na maloleté dieťa a dopúšťa sa tým trestného činu.

vložené: 14.mája 2010 15:50
zobrazené: 0

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
Sasinkova 23
812 13 Bratislava I.

Oznamovateľka:
Mária Vážna
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin za neplatenie výživného

1.1
Som matkou maloletého Dávida Vážneho, narodeného dňa 15.04.2003, ktorý žije so mnou. Otcom dieťaťa je Ján Prosil, trvale bytom Prievozská 25, 852 02 Bratislava, r. č. 987654/3210, s ktorým som dňa 20.12.2000 do manželstva. Dňa 20.11.2009 som na Okresnom súde Bratislava I. v Bratislave podala žalobu o rozvod nášho manželstva a konanie v súčasnosti stále prebieha.

1.2
Otec Dávida s nami od februára 2009 nežije v spoločnej domácnosti, odsťahoval sa neznámo kam. Opakovane som sa otca kontaktovať v mieste jeho trvalého bydliska, ale bezvýsledne. Na uvedenej adrese bývajú iba jeho rodičia, ktorí mi skutočné miesto jeho pobytu nechceli prezradiť.

1.3
Otec o dieťa nejavil už od narodenia akýkoľvek záujem, na výživu dieťaťa nikdy dostatočne neprispieval, iba nepatrnými čiastkami, a nikdy preto neplnil a stále neplní svoju zákonnú povinnosť svoje dieťa vyživovať, napriek tomu, že mal, a podľa dostupných informácií, stále má, stále a dobre platené zamestnanie. Tento stav už trvá takmer 12 mesiacov. Som dlhodobo chorá a taktiež v dlhodobej pracovnej neschopnosti a sociálna situácia moja a môjho dieťaťa je veľmi zúfalá.

1.4
Som presvedčená, že Ján Vážny tým, že dlhodobo neplní vyživovaciu povinnosť k svojmu synovu naplňuje podstatu trestného činu „zanedbanie povinnej výživy“ v zmysle ustanovení § 207 Trestného zákona.

1.5
Ďalej žiadam, aby som bola vyrozumená o prijatých opatreniach.

V Bratislave, dňa 10.05.2010

Mária Vážna
oznamovateľka

Dôkaz:
Kópia sobášneho listu rodičov
Kópia rodného listu Dávida Vážneho
Kópia potvrdenia o zamestnaní Jána Vážneho zo dňa 22.04.2010
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa