Žaloba o zúženie spoločného majetku manželov

Alternatívny názov: Návrh na súd, aby bol spoločný majetok zúžený a pridelený jednému z manželov

Popis: Ponúkame radu a vzor žaloby pre prípad, že jeden z manželov je závislý na automatoch, rozpredáva spoločný majetok a druhý preto požaduje pridelenie spoločného majetku na jeho stranu

vložené: 29.apríla 2010 14:57
zobrazené: 5506

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobkyňa:
Mária Vážna, rod. Nemcová
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaný:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210
Žaloba o zúženie spoločného majetku manželov

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m oČl. 1

1.1
So žalovaným sme vstúpili do manželstva dňa 12.08.1998 na Mestskom úrade Bratislave I., pričom naše manželstvo stále trvá a je bezdetné. Žalovaný neustále navštevuje herne a kasína a tam na výherných automatoch utráca takmer celú svoju mzdu a niekedy i spoločné peniaze určené na domácnosť. Evidentne sa stal na týchto automatoch závislý, čo však popiera a na liečenie tiež odmieta ísť. Navyše začal predávať spoločné veci, aby získal ďalšie prostriedky.

Čl. 2

2.1
V tejto situácii by ďalšie trvanie spoločného majetku v zákonnom rozsahu odporovalo dobrým mravom, pretože žalovaný sa stáva spoluvlastníkom vecí, ktoré obstarávam výhradne zo svojho príjmu.

Čl. 3

3.1
Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u :

Spoločný majetok manželov Márie a Jána Vážnych, ktorí vstúpili do manželstva dňa 12.08.1998 na Mestskom úrade Bratislava I., sa zužuje na veci tvoriace bežné vybavenie spoločnej domácnosti.
Žalovaný je povinný nahradiť žalobkyni náklady na konanie do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

V Bratislave, dňa 10.04.2010

Mária Vážna
žalobkyňa

Dôkaz:
Výsluch odporcov
Sobášny list odporcov
Výsluch rodičov odporcov Milana a Aleny Vážnych a Františka a Daniely Nemcových
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa