Návrh na zmenu priezviska maloletého dieťaťa

Alternatívny názov: Žiadosť o zmenu priezviska maloletého dieťaťa

Popis: Ponúkame vám vzor návrhu na zmenu priezviska maloletého dieťaťa, v ktorom navrhovateľka uvádza dôvod návrhu.

vložené: 30.augusta 2010 10:07
zobrazené: 12289

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava 5
Záhradnícka 10
789 99 Bratislava

V Bratislave dňa 30.8. 2010

Vec: Návrh na zmenu priezviska maloletého dieťaťa

Navrhovateľka:
Jana Pekná, nar. 25.4.1980, bytom Dolnozemská 2, 896 66 Bratislava
Maloleté dieťa:
Lucia Pekná, nar. 1.5.2004, bytom Dolnozemská 2, 896 66 Bratislava
O zmenu priezviska maloletej žiadam z dôvodu, že dňa 24.6.2010 som sa vydala za Miroslava Múdreho.
K návrhu prikladám posudok vypracovaný MUDr. Alenou Mladou, klinickým psychológom, ktorá vzhľadom na uvedené skutočnosti a na základe psychologického vyšetrenia maloletej doporučila zmenu priezviska maloletej na "Múdra" (príloha 1).

Na základe vyššie uvedeného navrhujem , aby súd vydal tento rozsudok:
Súd s c h v a ľ u j e zmenu priezviska maloletej Lucie Peknej, nar. 1.5.2004, na Múdra.


................................
Jana Pekná

Prílohy:
1. posudok klinického psychológa
2. fotokópia rodného listu maloletej
3. fotokópia sobášneho listu

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa