Návrh na schválenie právneho úkonu za maloletého

Alternatívny názov: Žiadosť na súd, aby rodič mohol vykonať právny úkon za maloletého

Popis: Nájdite si vzor návrhu na schválenie právneho úkonu za maloletého rodičmi v prípade, že chcú naňho previesť časť majetku pred dovŕšením jeho plnoletosti.

vložené: 10.mája 2010 08:37
zobrazené: 19772

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Matka:
Mária Vážna, rod. Nemcová
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 963852/7410
Otec:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210
Maloletý:
Dávid Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Návrh na schválenie právneho úkonu za maloletého

Oslobodené od súdneho poplatku
D v o j m o

Čl. 1

1.1
Ako rodičia maloletého Dávida by sme chceli napísať jednu polovicu podielu majetku na syna. S otcom maloletého sme rozvedení od roku 2009 a Ján Vážny v nehnuteľnosti nebýva, ani sa nezdržuje, takže sa otec maloletého rozhodol darovať ju Dávidovi.

1.2
Ide o dom č. parc. 65, na stavebnej parcele č. 651/11, zapísaného na LV č. 123 pre obec a katastrálne územie Bratislava – Ružinov, Katastrálnym úradom v Bratislave, Správa katastra Bratislava.

Čl. 2

2.1
S otcom maloletého sme presvedčení, že darovanie spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti, je pre maloletého výhodné, kvôli jeho budúcnosti.

Čl. 3

3.1
Pretože ide o nakladanie s majetkom maloletého, ku ktorému je potrebné povolenie zo súdu, žiadame ako zákonní zástupcovia maloletého o vydanie tohto

r o z s u d k u:

Okresný súd Bratislava I. povoľuje maloletému Dávidovi Vážnemu, nar. 02.05.2006, aby uzatvoril darovaciu zmluvu o získaní spoluvlastníckeho podielu domu č. 65.

V Bratislave, dňa 03.05.2010Mária Vážna
matka
Ján Vážny
otec

Dôkaz:
Výpis z listu vlastníctva
Výsluch rodičov maloletého
Darovacia zmluva
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa