Žaloba o zrušení práva spoločného nájmu bytu po rozvode manželov

Alternatívny názov: Návrh na súd o zrušenie spoločného nájmu manželov

Popis: Ponúkame vzor návrhu na súd, aby po rozvode manželov zanikol spoločný nájom bytu a výlučným nájomcom sa stala žalobkyňa - manželka.

vložené: 26.apríla 2010 15:43
zobrazené: 7572

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobkyňa:
Mária Vážna, rod. Nemcová
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaný:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210
Žaloba o zrušení práva spoločného nájmu bytu po rozvode manželov

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m oČl. 1

1.1
So žalovaným sme vstúpili do manželstva dňa 12.05.1998 na Mestskom úrade Bratislava I. Naše manželstvo je rozsudkom Okresného súdu v Bratislave I., č. j. 8C 45/2010-14, ku dňu 25.02.2010, rozvedené. Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 25.03.2010. Z manželstva sa nám narodil dňa 08.03.2000 syn Martin, ktorý bol zverený do mojej výchovy.

Čl. 2

2.1
Na základe nájomnej zmluvy zo dňa 01.02.1998, sme spoločnými nájomníkmi bytu veľkostnej kategórie 3+1 vo výmere 120 m2 na prvom poschodí domu č. popisné 12, č. orientačné 98 na Račianskej ulici v Bratislave, ktorý je rozdelený na spálňu, detskú izbu, kuchyňu spojenú s obývacou izbou a miestnosť so všetkým sociálnym zariadením.

Čl. 3

3.1
S odporcom nie sme schopní dohodnúť sa nielen na užívaní hore uvedeného bytu, ale ani na podieloch na platbách nájomného, energií a služieb. Vzhľadom k tomu, že mám vo výchove maloletého syna, je hlavne v jeho záujme, aby som predmetný byt užívala ako nájomca naďalej ja.

Čl. 4

4.1
Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u

Právo odporcov spoločného nájmu bytu veľkostnej kategórie 3+1 vo výmere 120 m2 na prvom poschodí romu č. popisné 12, č. orientačné 98 na Račianskej ulici v Bratislave, ktorý je rozdelený na spálňu, detskú izbu, kuchyňu spojenú s obývacou izbou a miestnosť so všetkým sociálnym zariadením, sa zrušuje a byt bude naďalej užívať ako nájomca žalobkyňa. Žalovaný je povinný byt vypratať a odovzdať žalobkyni do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.
Žalovaný je povinný nahradiť žalobkyni náklady na toto konanie, a to do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Mária Vážna
žalobkyňa

Dôkaz:
Výsluch účastníkov
Osobné doklady účastníkov
Spis Okresného súdu v Bratislave I. č.j. 8C 45/2010–14
Nájomná zmluva zo dňa 01.02.1998
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa