Žaloba o úpravu užívania spoločnej veci

Alternatívny názov: Žaloba o ukončenie spoločného užívania veci z dôvodu nezhôd

Popis: Vyberte si vzor žaloby, ktorou žalobca požaduje úpravu užívania spoločnej veci formou ukončenia užívania z dôvodu, že sú medzi spoluvlastníkmi nezhody.

vložené: 26.apríla 2010 10:06
zobrazené: 3861

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaný:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Žaloba o úpravu užívania spoločnej veci

Súdny poplatok vo výške 133,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m oČl. 1

1.1
Odporcovia sú podielovými spoluvlastníkmi pozemku parc. č. 123 a na ňom postaveného poschodového domu č. p. 12 v Bratislave na Račianskej ulici, a to jednou polovicou, zapísaného na Katastrálnom úrade v Bratislava, Správa katastra Bratislava, na LV č. 33 pre katastrálne územie Bratislava – Rača. V dome sú 2 rovnaké bytové jednotky, jedna na prvom poschodí a jedna na prízemí, pivnica a úžitkový povalový priestor.

Čl. 2

2.1
Spoločné užívanie domu medzi nami vedie k vážnym nezhodám. O zrušení a vysporiadaní spoluvlastníctva sa nemôžeme dohodnúť. Ani jeden nemáme prostriedky k finančnému vyrovnaniu a podľa kúpnej zmluvy k hore uvedeným nehnuteľnostiam zo dňa 01.04.2007, sme povinní podieľať sa na úhrade nákladov (energií a údržbe) rovným dielom. Keďže som z organizačných dôvodov prišiel vo februári tohto roku o zamestnanie a nedarí sa mi nájsť nové, nie som schopní dodržať naďalej zmluvné podmienky uvedené v kúpnej zmluve na nehnuteľnosti zo dňa 01.04.2007, preto by bolo v najlepšom záujme nás oboch dom predať a peniaze z predaja si rozdeliť rovným dielom, s čím žalovaný nesúhlasí.

Podľa znaleckého posudku č. 123/45 T10 súdneho znalca Ing. Juraja Nemca, Mýtna 89, 876 02 Bratislava, že dňa 01.04.2010, je hodnota nehnuteľností, uvedených v Čl. 1.1, 41 000,- EUR.

Čl. 3

3.1
Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u :

Žalovaný je povinný súhlasiť s predajom pozemku č. parc. 123 a na ňom stojaceho domu č. p. 12, zapísaných na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správa katastra Bratislava, na LV č. 33 pre katastrálne územie Bratislava – Rača za minimálne odhadnú cenu 41 000,- EUR. Podielové spoluvlastníctvo odporcov sa tým zrušuje. Odporcovia si sumu získanú z predaja týchto nehnuteľností rozdelia rovným dielom. Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady na konanie do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Výsluch účastníkov
Výpis z katastru nehnuteľností Katastrálneho úradu Bratislava, Správa katastra Bratislava, LV č. 33 KÚ Bratislava - Rača
Znalecký posudok Ing. Juraja Nemca zo dňa 01.04.2010
Kópia kúpnej zmluvy zo dňa 01.04.2007
Potvrdenie o zaradení Jána Vážneho do evidencie uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVaR Bratislava
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa