Žaloba o odstránenie neoprávnenej stavby

Alternatívny názov: Žiadosť na súd o odstránenie nepovolenej stavby

Popis: Vyberte si vzor žaloby, ktorú podáva žalobca na súd a žiada, aby nájomca odstránil stavbu z jeho pozemku, na ktoré nemá ani stavebné povolenie, ani jeho súhlas.

vložené: 23.apríla 2010 14:40
zobrazené: 8446

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaný:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Žaloba o odstránenie neoprávnenej stavby

Súdny poplatok vo výške 100,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m oČl. 1

1.1
Žalobca je na základe kúpnej zmluvy zo dňa 18.05.2002 registrovanej na Notárskom úrade v Bratislave dňa 15.06.2002 pod sp. Zn. R I 415/02, vlastníkom domu č. p. 15 na Račianskej ulici v Bratislave na pozemku č. parc. 257, zastavanej plochy a záhrady č. parc. 128 a oplotenia. Dom a pozemky sú zapísané ako vlastníctvo žalobcu na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správa katastra Bratislava na liste vlastníctva č. 123 pre katastrálne územie Bratislava – Rača.

1.2
Žalovaný je mojím nájomníkom.

Čl. 2

2.1
V priebehu minulého roka si žalovaný pristaval na pozemku uvedenom v Čl. 1.1 murovanú dielňu a garáž, a to jednak bez patričného stavebného povolenia, tak aj bez môjho súhlasu. O tom, že tak činí, som nevedel, pretože žijem inde a často cestujem za prácou.

Čl. 3

3.1
Vyzval som žalovaného, aby dielňu s garážou odstránil, on to však odmieta.

Čl. 4

4.1
Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u :

Žalovaný je povinný odstrániť na vlastné náklady dielňu s garážou, postavenú na pozemku žalobcu č. parc. 257 zapísaného na Katastrálnom úrade Bratislava, Správa katastra Bratislava, na LV č. 123 pre katastrálne územie Bratislava – Rača, do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady tohto konania a to do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Výsluch účastníkov
Výpis z Katastra nehnuteľností Bratislava LV č. 123 KÚ Bratislava - Rača
Vzájomná korešpondencia účastníkov
Vyjadrenie Stavebného úradu v Bratislave
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa