Rozhodnutie súdu o užívaní spoločnej veci

Alternatívny názov: Žaloba na súd, aby rozhodol u užívaní spoločnej nehnuteľnosti rovnakým dielom

Popis: Ponúkame vzor žaloby podanej na súd, kde žalobca požadauje, aby sa daná spoločná nehnuteľnosť užívala rovnakým dielom.

vložené: 23.apríla 2010 11:53
zobrazené: 5099

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaný:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Žaloba o úpravu užívania spoločnej veci

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom
D v o j m o

Čl. 1

1.1
Žalovaný je podielovým spoluvlastníkom pozemku parc. č. 123 a na ňom vystavaného poschodového domu č. p. 12 na Račianskej ulici v Bratislave, a to jednou polovicou, zapísaného na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správa katastra Bratislava, na LV č. 33 pre katastrálne územie Bratislava Rača. V dome sú dve rovnaké bytové jednotky, jedna na prvom poschodí a jedna na prízemí, pivnica a úžitkový povalový priestor.

Čl. 2

2.1
Medzi žalobcom a žalovaným prišlo k nezhode ohľadom ďalšieho užívania domu a vzhľadom na rovnosť podielov je daná i rovnosť hlasov spoluvlastníkov, čo vedie k situácii, kedy nemôže prísť k dohode.

Čl. 3

3.1
Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u :

Žalobca je oprávnený užívať v dome č. p. 12 na Račianskej ulici v Bratislave, zapísanom na Katastrálnom úrade Bratislava, Správa katastra Bratislava, na LV 33 pre katastrálne územie Bratislava – Rača, bytovú jednotku umiestnenú na prízemí. Žalovaný je oprávnený užívať v rovnakom dome bytovú jednotku na prvom poschodí.
Odporcovia sú ďalej oprávnení spoločné priestory, ktorými sú pivnica, povala a chodby, užívať rovnakým dielom, teda na polovicu. Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady konania do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.


V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Výsluch účastníkov
Výpis z katastra nehnuteľností Katastrálneho úradu Bratislava, Správa katastra Bratislava, LV č. 33 KÚ Bratislava - Rača
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa