Návrh na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva

Alternatívny názov: Návrh na súd o vysporiadanie podielového spoluvlastníctva

Popis: Vlastníte nehnuteľnosť, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve a chcete ho zrušiť? Využite vzor návrhu na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva dvoch majiteľov.

vložené: 24.apríla 2015 11:32
zobrazené: 14950

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
844 12 Bratislava

Navrhovateľ:
Ján Vážny
nar. 10.8.1975
r.č. 750810/1234
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
Odporca:
Miroslav Pekný
nar. 12.6.1959
r.č. 590612/7896
Prievozská 25
852 02 Bratislava
Návrh na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
podľa § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Súdny poplatok vo výške 348 € uhradený kolkom
D v o j m o

Článok I

1)
Ja, navrhovateľ a odporca sme podielovými spoluvlastníkmi garáže s obytnou nadstavbou, súpisné číslo 123, postavenej na parcele č. 123/2, nachádzajúcej sa v okrese: Bratislava III, v obci: Bratislava, v katastrálnom území: Rača, vedenej na LV č. 1234, a to obaja v spoluvlastníckom podiele ½.

2)
Pôvodne boli podielovými spoluvlastníkmi predmetnej stavby, so spoluvlastníckym podielom ½ a ½ moja matka Jana Vážna, rod. Pekná a odporca Miroslav Pekný, ktorí najprv v dedičskom konaní po svojej matke, poručiteľke Emílii Peknej, rod. Horváthovej, vedenom pod spis. zn. 12D 1234/2000-12, Dnot 123/2000 na Okresnom súde Bratislava I zdedili po ¼-ine tejto stavby, neskôr v dedičskom konaní po svojom otcovi, poručiteľovi Jozefovi Pelnom, vedenom pod spis. zn. 12D 987/2002-34, Dnot 46/2002 na Okresnom súde Bratislava I znova po ¼-ine garáže s obytnou nadstavbou.

3)
Formou darovacej zmluvy zo dňa 14.6.2010 mi moji rodičia Jana Vážna a Michal Vážny, ako darcovia, darovali okrem iných nehnuteľností aj spoluvlastnícky podiel ½-ica na predmetnej garáži s obytnou nadstavbou a tiež parcelu č. 123/1 o výmere 315 m² a parcelu č. 123/2 o výmere 63 m², obe vedené na LV č. 987 a nachádzajúce sa v okrese Bratislava I, v obci Bratislava, v katastrálnom území Rača, ktorých boli moji rodičia bezpodielovými spoluvlastníkmi v spoluvlastníckom podiele 1/1.

4)
Parcela č. 123/2 je tou parcelou, na ktorej je garáž s obytnou nadstavbou postavená. Titulom nadobudnutia tejto parcely do bezpodielového spoluvlastníctva mojich rodičov bola kúpna zmluva zo dňa 1.8.1998, ktorou moja matka ako kupujúca kúpila od predávajúcej Márie Novej, rod. Pospíšilovej, novovytvorenú parcelu KN 123/1 – trvalé trávne porasty, o výmere 350 m², nachádzajúcu sa v okrese Bratislava I, v obci Bratislava, v katastrálnom území Rača, z ktorej sa neskôr vyčlenila parcela č. 123/2 o výmere 63 m², na ktorej stojí garáž s obytnou nadstavbou.

Článok II.

1)
Už v čase, keď bola podielovou spoluvlastníčkou garáže s obytnou nadstavbou moja matka, dochádzalo medzi ňou a odporcom k nezhodám a sporom vo vzťahu k užívaniu nehnuteľností v ich podielovom spoluvlastníctve, pričom rovnaký stav pokračoval aj potom, ako som sa stal podielovým spoluvlastníkov predmetnej stavby a tiež iných nehnuteľností ja a trvá dodnes.

2)
Na zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva mňa a odporcu ku garáži s obytnou nadstavbou a to nadobudnutím výlučného vlastníctva k nej za súčasného vyplatenia náhrady za nadobudnutie celej predmetnej nehnuteľnosti odporcovi, mám záujem z toho dôvodu, že sa chystám založiť si rodinu a nehnuteľnosťou, ktorú by som chcel prestavať, zrekonštruovať a usadiť sa v nej spolu so svojou rodinou je práve predmetná stavba.

Článok III.

1)
S odporcom som sa chcel na zrušení a vysporiadaní nášho spoluvlastníctva k vyššie uvedenej nehnuteľnosti dohodnúť, bez potreby obrátenia sa na súd. Z tohto dôvodu som ho niekoľkokrát kontaktoval písomne i telefonicky, dvakrát som za ním osobne zašiel, pričom som odporcovi oznámil, že mám záujem zrušiť a vysporiadať naše podielové spoluvlastníctvo ku garáži s obytnou nadstavbou dohodou a to tak, aby som k nej, za náhradu odporcovi vyplatenú, nadobudol výlučné vlastníctvo.

2)
Odporca však odmietol uzavrieť predmetnú dohodu, reagoval hystericky a odvtedy sa pri mojich snahách o osobné stretnutie zatajuje a telefón nedvíha.

3)
Nezostalo mi preto nič iné, len sa formou návrhu na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva mňa a odporcu ohľadom garáže s obytnou nadstavbou, majúcej súpisné číslo 123, postavenej na parcele č. 123/2, nachádzajúcej sa v okrese Bratislava III, v obci Bratislava, v katastrálnom území Rača, vedenej na LV č. 1234, obrátiť na súd.

Článok IV.

1)
Podľa § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vysporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

2)
Reálne rozdelenie veci, t.j. predmetnej stavby, nie je možné a v tomto prípade neprichádza do úvahy z dôvodu, že pri jej vertikálnom rozdelení by nevznikli dve samotné novovzniknuté stavby. Garáž má len jedny dvere, jeden komín, nejde v podstate ani o jednu bytovú jednotku, sú v nej len dve miestnosti, chýba kúpeľňa i sociálne zariadenie, elektrická prípojka je odpojená, chýba kotol a kúrenie, stavba je v súčasnosti neobývateľná.

3)
K dohode medzi nami účastníkmi nemôže dôjsť pre správanie sa odporcu.

4)
Pozemok, na ktorom stavba stojí je v mojom vlastníctve. Vzhľadom na účelné využitie veci po zrušení podielového spoluvlastníctva neprichádza do úvahy iný spôsob vysporiadania ako prikázanie do vlastníctva jednému zo spoluvlastníkov.

5)
Keďže v garáži s obytnou nadstavbou by som sa chcel usadiť spolu so svojom rodinou, prestavať si ju na obývateľnú, zrekonštruovať ju, mám záujem na tom, aby ju súd prikázal, za náhradu mnou vyplatenú odporcovi, do môjho výlučného vlastníctva. Cena predmetnej stavby bola v roku 2002, podľa znaleckého posudku Ing. Vladimíra Novotného, znalca pre základný odbor Stavebníctvo a odvetvie Oceňovanie nehnuteľností, 8 580 €. Avšak z dôvodu, že od roku 2002 stúpla cena nehnuteľností, má v súčasnosti garáž s obytnou nadstavbou hodnotu cca 20.617,50 €, z čoho ½-ica, ktorú by som vyplatil ako náhradu odporcovi, činí 10.308,75 €.

Článok V.

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem, aby súd po vykonanom dokazovaní vyhlásil tento

r o z s u d o k

Súd zrušuje podielové spoluvlastníctvo navrhovateľa Jána Vážneho, nar. 10.8.1975, r.č. 750810/1234 a odporcu Miroslava Pekného, nar. Nar. 12.6.1959, r.č. 590612/7896, ku ku garáži s obytnou nadstavbou, majúcej súpisné číslo 123 postavenej na parcele č. 123/2, nachádzajúcej sa v okrese Bratislava III, v obci Bratislava, v katastrálnom území 1234.

Garáž s obytnou nadstavbou, majúcu súpisné číslo 123, postavenú na parcele č. 123/2, nachádzajúcu sa v okrese Bratislava III, v obci Bratislava, v katastrálnom území Rača, vedenú na LV č. 1234 sú prikazuje do výlučného vlastníctva navrhovateľa Jána Vážneho.

Navrhovateľ je povinný na vyrovnanie podielu zo zrušeného podielového spoluvlastníctva zaplatiť odporcovi sumu 10.308,75 € do 60 dní od právoplatnosti rozsudku.

Odporca je povinný zaplatiť navrhovateľovi trovy konania a trovy právneho zastúpenia do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.


V Bratislave, dňa 10.3.2015

Peter Pekný
navrhovateľ

Prílohy:
Výpis z LV č. 1234 – 2x
Výpis z LV č. 987 – 2x
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa