Kúpna zmluva s kúpnou cenou započítanou proti pohľadávke kupujúceho

Alternatívny názov: Kúpna zmluva s odpočítaním dlhu

Popis: Nastal u Vás prípad, že pri predaji sa kúpna cena upravuje o dlh, ktorý má predávajúci voči kupujúcemu? V tomto prípade sa využije Kúpna zmluva s kúpnou cenou započítanou proti pohľadávke kupujúceho a priložený vzor.

vložené: 19.marca 2010 14:18
zobrazené: 4823

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Predávajúci:
Ján Vážny
Nábrežná 25
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Kupujúci:
Miroslav Pekný
Prievozská 12
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
KÚPNA ZMLUVA

Čl. 1

1.1
Predávajúci je výlučným vlastníkom osobného automobilu Škoda Fabia Combi, r.v. 2007, RZ: 2S2 2222, VIN:TMB1234567890BNCH. Kompletné informácie o vozidle, vrátane výbavy, sú uvedené v technické prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Čl. 2

2.1
Týmto Ján Vážny predáva, v Čl. 1.1 popísaný, osobný automobil do vlastníctva Miroslavovi Peknému a ten ho do svojho vlastníctva kupuje za dohodnutú kúpnu cenu 4 000,- EUR (slovom =štyritisíc Eur), splatnú pri podpise tejto zmluvy.

Čl. 3

3.1
Na základe zmluvy o pôžičke, ktorú zmluvné strany uzavreli dňa 20.03.2006, kupujúci Miroslav Pekný požičal predávajúcemu Jánovi Vážnemu čiastku 1 000 000,- Sk, čo predstavuje 33 194,- EUR. Do dnešného dňa Ján Vážny vrátil iba 900 000,- Sk, čo je 29 875 EUR, zostáva teda doplatiť čiastku 100 000,- Sk, čo predstavuje 3 319,- EUR.
Vzhľadom k tomu, že predávajúci nemá a nebude mať v dohľadnej dobe pravidelný prísun finančných prostriedkov, nemôže ani dodržať zmluvné podmienky vo vyššie uvedenej zmluve o pôžičke.

3.2
Predávajúci svoj dlh voči kupujúcemu v uvedenej výške a z uvedeného dôvodu týmto výslovne uznáva.

Čl. 4

4.1
Na úhradu dohodnutej kúpnej cene uvedenej v Čl. 2. Zhora sa dohodou účastníkov tejto zmluvy započítava k dnešnému dňu zostatok pohľadávky kupujúceho voči predávajúcemu so všetkým príslušenstvom, ktorý predstavuje sumu 100 000,- Sk, v prepočte kurzom 30,1260 = 3 319,- EUR, a to tak, že táto pohľadávka zaniká a kupujúci doplatí rozdiel pohľadávky a kúpnej ceny predávajúcemu. Tento činí 681,- EUR.

4.2
Predávajúci výslovne prehlasuje, že s horeuvedeným spôsobom zaplatenia kúpnej ceny súhlasí. Celá kúpna cena je tak uhradená.

Čl. 5

5.1
Zaplatením rozdielu ceny 681,- EUR sa Miroslav Pekný stáva výhradným vlastníkom predmetného vozidla.

Čl. 6

6.1
Osobní automobil uvedený v čl. 1. tejto zmluvy prechádza do výlučného vlastníctva kupujúceho bez všetkých dlhov, bremien a právnych obmedzení.

6.2
Kupujúci prehlasuje, že sa riadne zoznámil so súčasným stavom predávaného automobilu, súhlasil s ním a v tomto stavu ho preberá.

Čl. 7

7.1
Účastníci si zmluvu prečítali, je prejavom ich slobodnej vôle, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa 10. 03. 2010

Ján Vážny
predávajúci
Miroslav Pekný
kupujúci

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa