Ako spísať zmluvu?

Alternatívny názov: Spísanie zmluvy - vzor

Popis: Neviete, čo všetko má obsahovať správne spísaná zmluva? V praktickom vzore sú uvedené všetky potrebné náležitosti, aby bola z právneho hľadiska v poriadku. Vzor, ako spísať zmluvu.

vložené: 21.mája 2010 15:17
zobrazené: 17591

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Tu napíšte predávajúceho (osobu, ktorá predáva danú vec) a jeho identifikačné údaje:

Predávajúci:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.: 123456/7890
Pod predávajúcim napíšte kupujúceho a jeho identifikačné údaje:

Kupujúci:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
825 02 Bratislava
r.č.: 987654/3210
Tu napíšte, čo sa predáva/kupuje:

Kúpna zmluva o predaji psa

Čl. 1

1.1
Tu napíšte presne aká vec sa predáva:

plemeno psa, meno psa, chovateľská stanica, dátum narodenia psa, otec psa, matka psa, váha pri odbere... Všetko čo sa dá k predávanej veci napísať napíšte tu, aby ste sa neskôr nestali obeťou podvodu, pretože pri nesprávnom spísaní kúpnej zmluvy, sa potom ťažko dokazuje, že predávaná vec bola v inom stave, ako je napísané v zmluve.

Čl. 2

2.1
V druhom článku v prvom odseku napíšte všetky vady a nedostatky, ak nejaké predávaná vec má:

Predávajúci pes má biele znamienko na prednej ľavej labke pri pazúrikoch, chýbajú doklady preukazujúce jeho pôvod...

Čl. 3

3.1
V treťom článku v prvom odseku vypíšte, na čom ste sa spolu s protistranou dohodli, konkrétne informácie týkajúce sa ceny, podmienky pre odstúpenie od zmluvy, lehota prevzatia a spôsob prevzatia a iné:

S kupujúcim sme stanovili cenu psa na 700,- EUR, kupujúci si psa bude môcť prevziať 30.05.2010 a pri odbere bude zaplatená kúpna cena uvedená v zmluve, inak predávajúci môže od tejto kúpnej zmluvy odstúpiť. Kupujúci má právo do 14 dní odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy za predpokladu, že zistí nejaké vady predávanej veci, ktoré mu pri spisovaní zmluvy, neboli známe.

Čl. 4

4.1
V štvrtom článku v prvom odseku spíše predávajúci prehlásenie o kvalite predávanej veci, a že nezatajil kupujúcemu žiadne informácie, ktoré by mohli ovplyvniť predaj predávanej veci:

Prehlasujem ako predávajúci psa, že som kupujúcemu nezatajil žiadne informácie, ktoré by mohli viesť k rozviazaniu tejto zmluvy, na všetko som kupujúceho upozornil.

4.2
V štvrtom článku v druhom odseku vypíše kupujúci všetko, čo k predávanej veci prevzal, a že bol riadne poučený od predávajúceho, ako sa správne správať k predávanej veci, ošetrovať ju a iné potrebné informácie:

Pri prevzatí predávanej veci som prevzal aj obojok, očkovací preukaz, známku o očkovaní psa, vodítko, misku psa a vrece granúl, na ktoré je pes zvyknutý. Zároveň prehlasujem, že som bol od predávajúceho riadne poučený o zaobchádzaní a starostlivosti predávanej veci.

Čl. 5

5.1
V piatom článku v prvom odseku sa spíše vzájomné potvrdenie o prečítaní a súhlase s podmienkami tejto kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim:

Obe strany si dôkladne zmluvu prečítali a s obsahom zmluvy súhlasia a to potvrdzujú svojimi podpismi. Zmluva nadobúda platnosť v deň podpisu tejto zmluvy.

Tu napíšte miesto a dátum spísania tejto zmluvy:

V Bratislave, dňa 15.05.2010

Tu sa uvedú podpisy predávajúceho a kupujúceho:

Ján Vážny
predávajúci
Miroslav Pekný
kupujúci

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa