Výpoveď poistnej zmluvy v dvojmesačnej lehote

Alternatívny názov: Vypovedanie poistnej zmluvy do dvoch mesiacov od jej uzavretia

Popis: Vyberte si vzor výpovede poistnej zmluvy, ktorú poistník podáva v zákonom stanovenej lehote dvoch mesiacov od jej uzatvorenia bez uvedenia dôvodu.

vložené: 20.mája 2010 15:35
zobrazené: 15135

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Poisťovateľ:
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
Poistník:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Poistka č. 123456
Výpoveď poistnej zmluvy v dvojmesačnej lehote

1.
Podávam výpoveď poistnej zmluvy č.123456, uzavretej s Vašou poisťovňou dňa 25.03.2010 podľa § 800 ods. 2 Občianskeho zákonníka v dvojmesačnej lehote od uzatvorenia zmluvy s 8-dňovou výpovednou lehotou.

2.
Zároveň Vás žiadam o vrátenie prípadného nespotrebovaného poistného na môj bankový účet
č. 123456789/1100.

V Bratislave, dňa 15.05.2010

Ján Vážny
poistník

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa