Žaloba o náhradu škody pri dopravnej nehode

Alternatívny názov: Žaloba o úhradu škody spôsobenej pri dopravnej nehode

Popis: Vyberte si vzor žaloby, ktorú podáva žalobca z dôvodu, že žalovaný mu opätovne odmieta uhradiť škodu, ktorú mu pri dopravnej nehode spôsobil.

vložené: 17.mája 2011 15:46
zobrazené: 13020

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaný:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Žaloba o náhradu škody spôsobenej pri dopravnej nehode
vo výške 150,- EUR

Súdny poplatok vo výške 20,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m oČl. 1

1.1
Som vlastníkom osobného motorového vozidla Škoda Octavia Elegance 1.9 TDi, RZ 5S5 5555, r.v. 2005
VIN TMB123456789MMMMM.

1.2
Žalovaný je vlastníkom osobného motorového vozidla KIA Ceed 1.6i 16v, RZ 4S4 4444, r.v. 2007
VIN KNEFE123456789KKK.

Čl. 2

2.1
Dňa 23.2.2009 v 9:00 som vychádzal z križovatky ulíc Vajnorská a Rožňavská smerom ďalej po ulici Rožňavská. Pri pravej krajnici za hranicou križovatky a vo smere mojej jazdy, parkoval žalovaný so svojím vozidlom. V okamihu, keď som ho svojím vozidlo míňal, pohol sa aj žalovaný, nedal mi prednosť v jazde a skrížil mi dráhu svojím vozidlom. V tej chvíli sme sa stretli a nebolo v mojich silách tomu zabrániť.

2.2
Po kolízii sme si navzájom, žalovaný a ja, preukázali totožnosť a oznámili si všetky údaje o vozidlách tak, ako nám káže za povinnosť § 66 odst.2 písm. h ) zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a žalovaný po tom privolal na miesto nehody Políciu SR.

2.3
Po príchode polície, behom ich vyšetrovania na mieste nehody, bol žalovaný opýtaný vyšetrujúcim policajtom por. Rudolfom Javorkom, či má u seba doklad o poistení zodpovednosti za škodu prevádzkou vozidla. Žalovaný potvrdil, že má a odišiel preňho do svojho vozidla, pričom sa na ceste pošmykol, spadol na pravé vonkajšie spätné zrkadlo môjho automobilu a utrhol mi ho. Moju výpoveď potvrdzuje vyšetrovanie dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva polície SR v Bratislave, zapísané v spise s č.j. ORKH-62/DN-TG-2009.

2.4
Vzhľadom k tomu, že vyššie opísaná škoda na zrkadle na mojom automobile spôsobená žalovaným nebola súčasťou škody, vzniknutej behom dopravnej nehody, odmietla mi Kooperativa a.s., poisťovňa žalovaného, opravu zrkadla uhradiť. Oboznámil som s tým písomne žalovaného a vyzval som ho, aby mi uhradil vzniknutú škodu on. To však rezolútne odmietol. V zmysle ustanovenia § 70 odst. 1,2 zákona č. 372/1990 Zb. som teda uplatnil svoj nárok na majetkovú škodu u správneho orgánu MsÚ Bratislava Ružinov, Ružinovská 25, 852 02 Bratislava, ktorý zahájil dňa 03.04.2009 priestupkové konanie so žalovaným pod č.j. 2009/16145/DOP, na základe oznámenia Polície SR.
Správny orgán dňa 22.04.2009 rozhodol o vine žalovaného vo veci zavinenia dopravnej nehody a uložil mu mimo iného taktiež povinnosť uhradiť mi ním poškodené zrkadlo v hodnote 150,- EUR do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, avšak on túto svoju povinnosť do dnešného dňa nesplnil aj napriek tomu, že som ho k tomu niekoľkokrát opätovne vyzýval.

2.5
Žalovaný mi teda porušením právnej povinnosti, ktorá mu bola udelená hore uvedeným právoplatným rozhodnutím o vine, spôsobil škodu. Je preto povinný vyrovnať ju, čo do dnešného dňa napriek mojim žiadostiam, neurobil.

Čl. 3

3.1
Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi čiastku 150,- EUR s 5% úrokom z omeškania ročne od 22.04.2009 do 31.12.2009 a od 01.01.2010 s úrokmi z omeškania vo výške zodpovedajúcej ročnej percentuálnej výške repo sadzby stanovenej k tomuto dátumu Národnou bankou Slovenska, zvýšenú o sedem percentuálnych bodov a vždy takto stanovenú znova k prvému dňu každého ďalšieho kalendárneho polroka do zaplatenia, a nahradiť mu náklady na toto konanie, všetko do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.

V Bratislave dňa 01.02.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Výsluch účastníkov
Spis s č.j. ORKH-62/DN-TG-2009, Okresného riaditeľstva Polície SR – dopravného inšpektorátu
Spis s č.j. 2009/16145/DOP, správneho orgánu MsÚ Bratislava - Ružinov
Vyjadrenie poisťovne Kooperativa a.s.
Vyčíslenie škody na zrkadle žalobcu autorizovaným servisom Škoda Servis s.r.o.
Doporučené listy zaslané žalovanému žalobcom
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Rôzne typy sťažností majú samozrejme aj rôzne stupne. Jednou zo závažnejších sťažností je žaloba, ktorá je reakciou sťažovateľa, ak nie je rozhodnuté tak, ako požadoval a na čo má právo. Na základe zákona má právo na podanie odvolania na vyšší orgán, v tomto prípade na vyšší súd. Takáto žaloba je aj pre prípad, že Vám vinník dopravnej nehody aj napriek rozhodnutiu súdu opätovne odmieta vyplatiť náhradu škody. Podanie žaloby o náhradu škody pri dopravnej nehode je tak logickým postupom, keď sa chce poškodený domôcť svojho práva. Na základe rozsudku je potom žalovaný povinný danú náhradu škody vyplatiť žalobcovi.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa