Oznámenie o začatí konania o priestupku

Alternatívny názov: Oznámenie Mestskému úradu k zahájeniu konania o priestupku

Popis: Nájdete tu vzor oznámenia o začatí konania o priestupku, v ktorom oznamujete mestskému úradu, že bol spáchaný priestupok a aj vám bola vinníkom uskutočnená škoda na majetku

vložené: 17.mája 2011 15:50
zobrazené: 11642

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Miestny úrad mestskej časti Bratislava- Ružinov
Komisia pre prerokovanie priestupkov
Mierová 21
827 05 Bratislava

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
v plnej moci JUDr. Juraj Nemec

Oznámenie skutočnosti dôvodu začatia konania o priestupku
(podľa § 67 ods. 3 zákona o priestupkoch a § 18 správneho poriadku)

Čl. 1

1.1
Dňa 28.02.2010 som videl, ako sa môj sused Miroslav Pekný vracia domov v podnapitom stave, vykrikoval vulgárne slová, ničil majetok dopravného podniku a zvonil na zvončeky v panelovom dome. Keď ho toto prestalo baviť, tak si vzal kľúče a robil škrabance na dverách áut a hlasito si pri tom pospevoval.

1.2
Na mojom aute spôsobil škodu za 150,- EUR. Škodu dokladám faktúrou z autoservisu Auto a.s.. Na všetko mám aj svedkov, ďalších susedov.

1.3
Menovaného suseda poznám a viem, že ešte nedovŕšil vek 18.rokov, tým upozorňujem, že v bare „Raj“, kde bol Miroslav Pekný v ten večer, mu nalievali alkoholické nápoje s vedomím, že nalievajú mladistvému, pretože obsluha, ktorá pracuje v menovanom bare, býva v rovnakom bytovom dome ako ja. Meno pracovníka baru je Peter Starý.
Vyššie uvedené skutočnosti odôvodňujúce podozrenie zo spáchania priestupku a iných správnych porušení Vám týmto

o z n a m u j e m

1.4
Podľa § 67 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, podľa ust. § 47 odst. 1 písm. b), c), d), e) a § 50 odst. 1 písm. a) zák. č. 200/1990 Zb., ktorého sa dopustili vyššie menovaní a ďalej priestupku podľa ust. § 30 odst. 1 písm. a) cit. zákona, ktorého sa dopustil známy páchateľ podaním alkoholických nápojov uvedeným mladistvým.

Vo veci priestupku podľa ust. § 50 odst. 1 písm. a) zák. č. 200/1990 Zb. sa do konania prihlasujem ako poškodený s čiastkou 330,- EUR.

Čl. 2

2.1
Súčasne požadujem, aby správny úrad po preskúmaní predmetného konania postúpil vecne a miestne príslušnému správnemu úradu prípadné podozrenie zo spáchania správneho priestupku na úseku boja proti alkoholizmu, ktorého sa dopustila prípadná právnická osoba a súčasne, aby správny úrad oznámil správanie uvedeného mladistvého orgánu starostlivosti o deti k možnému podozreniu z narušenia jeho výchovy v rodine.

2.2
Pokiaľ správny úrad v rámci správneho konania zistí skutočnosti odôvodňujúce podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozenia mravnej výchovy mládeže, výtržníctva, poškodzovania cudzej veci, prípadne iného trestného činu, je povinný ich podľa ust. § 8 odst. 1 tr. r. bezodkladne postúpiť k prešetreniu orgánom činným v trestnom konaní

V Bratislave 03.03.2010

Ján Vážny
poškodený

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa