Zmluva o združení fyzických osôb

Alternatívny názov: Zmluva o združení k spoločnej podnikateľskej činnosti

Popis: Nájdite vzor zmluvy o združení fyzických osôb k spoločnej podnikateľskej činnosti, v ktorej sú upravené práva a povinnosti členov združenia.

vložené: 16.augusta 2010 12:13
zobrazené: 15168

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o združení fyzických osôb

Čl. 1
Predmet spoločnej činnosti a účel združenia

1.1
Účelom tohto združenia je vytvorenie podmienok pre efektívne poskytovanie služieb a vedenie iných obchodov v rozsahu, v ktorom sú jeho členovia oprávnení k podnikateľskej činnosti. Zúčastnené osoby sa preto zaväzujú spolupracovať pri dodávkach stavebných prác a plastových okien v nasledujúcich stavebných a iných odboroch:

a) murárske práce
b) zabudovanie plastových okien
c) výroba plastových okien
d) zabudovanie hlukových izolácií

1.2
Členovia združenia sa k dosiahnutiu čo najefektívnejšieho podnikania v uvedených
odboroch zaväzujú:

a) združovať prostriedky, ktoré sú potrebné k začatiu činnosti a to rovnakým dielom,
b) neuskutočňovať bez vedomia a súhlasu ostatných členov žiadne obchody, ktoré by mohli konkurovať spoločnej činnosti,
c) zaväzujú sa k mlčanlivosti o ich zámeroch, dodávateľoch a spôsobu práce.

Čl. 2
Zmluvné strany

2.1
Martin Pekný, r. č.: 1256985/8745, Letná 28, 896 66 Bratislava

2.2
Peter Mladý, r. č.: 459695/9856, Romanova 98, 789 66 Trnava

2.3
Anton Silný, r. č.: 856952/7789, Nábrežná 11, 458 45 Bratislava

2.4
Milan Dobrý, r. č.: 478569/9526, Dolnozemská 12, 569 89 Bratislava

Čl. 3
Práva a povinnosti členov združenia

3.1
Členovia združenia sa zaväzujú venovať sa plne podnikaniu v rámci združenia a vykonávať všetky činnosti, ktoré s týmto podnikaním súvisia. Ak nastane možnosť, tak sa budú zaškoľovať a zdokonaľovať vo svojom odbore. Ak sa vyskytne možnosť zaškolenia člena, tak združenie ho preplatí z financií zarobených združením.

3.2
Členovia združenia sa zaväzujú prevádzať platby a prijímať úplaty spojené so spoločnou činnosťou na spoločný účet a o výdajoch a príjmoch informovať ostatných členov. Pri bezhotovostnom platobnom styku budú používať výlučne bežný účet v OTP Banke, a.s., č. ú.: 879548963/4520, ktorý je vedený na meno Peter Mladý. Dispozičné právo s týmto účtom majú všetci členovia združenia.

3.3
Člen združenia má právo na podiel zo zisku dosiahnutého akýmikoľvek aktivitami realizovanými spoločníkmi v rámci činnosti združenia.

3.4
Tento podiel predstavuje 1/6 zisku určeného k rozdeleniu, dosiahnutého v priebehu štvrťroka. Štvrťrokom sa rozumie vždy obdobie od 1. januára do 31. marca, od 1. apríla do 30. júna, od 1. júla do 30. septembra a od 1.októbra do 31.decembra bežného roku.

3.5
Zisk určený na rozdelenie predstavuje pre účely tejto zmluvy čiastku, ktorá zostane z tržieb dosiahnutých v priebehu štvrťroka po odpočítaní nákladov na činnosť (nájomné za užívanie nebytových priestorov, nákup zásob a spoločného náradia, nástrojov či strojov nutných na realizáciu spoločných činností) a odpočítaní rezervy vo výške 10% z čiastky zostávajúcej po vyššie uvedených odpočtoch.
Dohodou členov združenia môže byť spôsob výpočtu a rozdelenia zisku zmenený.

3.6
Každý z členov združenia sa podieľa rovným dielom na aktívach a pasívach dosiahnutých v rámci činnosti združenia.

Čl. 4
Vedenie obchodu

4.1
Každý z členov združenia uzatvára obchody vlastným menom. Bez súhlasu ostatných členov je člen združenia oprávnený mimo združenia uzatvárať také obchody, ktorých objem nepresiahne 2 500,- EUR. Pre združenie uzatvára obchody iba pán mandatár – pán Milan Dobrý, ktorého touto zmluvou ostatní členovia združenia k takejto činnosti splnomocňujú. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, vzťahuje sa na jeho činnosť a z toho vznikajúce práva a povinnosti členov združenia, úprava mandátnej zmluvy obsiahnutá v Obchodnom zákonníku. Splnomocnenie môžu členovia združenia po vzájomnej dohode udeliť aj inému členovi združenia alebo osobe stojacej mimo tohto združenia.

4.2
Členovia združenia udeľujú mandatárovi plnú moc ku všetkým právnym úkonom, ktoré bude mandatár menom a na účet členov združenia vykonávať na základe tejto zmluvy.

4.3
Mandatár podľa tejto zmluvy menom a na účet členov združenia bude uskutočňovať právne úkony smerujúce k uzatváraniu a vedeniu obchodov, bude teda predovšetkým uzatvárať zmluvy, uplatňovať práva členov združenia z týchto zmlúv, meniť zmluvy, atď.

4.4
Popri tom bude mandatár pre členov združenia uskutočňovať činnosti, ktoré nebudú členov priamo zaväzovať, ale sú nutné k úspešnému uzatváraniu obchodov združenia, ako napr. prieskum trhu, predbežné jednania s obchodnými partnermi bez právnych záväzkov, zaisťovanie technologických a obchodných podkladov pre činnosť združenia, atď.

4.5
Mandatár bude činnosť podľa čl. 4 odst.2 až 4 uskutočňovať po dobu platnosti tejto zmluvy.

4.6
Mandatárovi za jeho činnosť pre združenie prináleží odmena vo výške 1,5% z čistého zisku združenia. Táto odmena bude mandatárovi vyplácaná štvrťročne, a to na základe výpočtu prevedeného pred rozdelením čistého zisku členom združenia.

Čl. 5
Povinnosti mandatára

5.1
Mandatár je oprávnený pre svoju činnosť použiť aj iné osoby, náklady s tým spojené však nesie sám.

5.2
Mandatár je povinný pri výkone svojej činnosti upozorniť členov združenia na zrejmú nevhodnosť ich výkonov, ktoré by mohli mať za následok vznik škody. V prípade, že členovia združenia aj napriek upozorneniu mandatára na splnení pokynov trvajú, nezodpovedná za takto vzniknutú škodu.

5.3
Ak mandatár získa pre združenie akékoľvek veci, je povinný ich vydať do troch dní od nadobudnutia.

5.4
V prípade, že mandatár použije v súlade s touto zmluvou pre výkon svojej činnosti inú osobu a tá poruší záväzok zo zmluvy, zodpovedá mandatár rovnako, akoby záväzok porušil sám.

Čl. 6
Ukončenie splnomocnenia mandatára

6.1
Členovia združenia môžu splnomocnenie udelené mandatárovi kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu písomne vypovedať. Účinnosť výpovede nastáva v 15. deň po dni, kedy mu bola doručená. Od účinnosti výpovede je mandatár povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú sa výpoveď vzťahuje. Je však povinný členov združenia upozorniť na opatrenia potrebné k tomu, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej mandantovi nedokončením činnosti súvisiacej s ním zriadenými záležitosťami združenia.

6.2
Mandatár môže splnomocnenie, ktoré mu členovia udelili, vypovedať a to s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená každému členovi združenia.
Ku dňu účinnosti zaniká mandatárovi záväzok vyplývajúci zo splnomocnenia, je ale povinný postupovať rovnako, ako je uvedené v bode 1 tohto článku.

6.3
Záväzok mandatára zaniká taktiež jeho smrťou.

Čl.7
Ukončenie členstva v združení a činnosti združenia

7.1
Člen je oprávnený kedykoľvek zo združenia vystúpiť. Zaväzuje sa však podieľať sa na spoločnej činnosti v celom rozsahu pred oznámením o vystúpení po dobu 6 mesiacov od takéhoto písomného oznámenia, ktoré je doručené mandatárovi, v prípade mandatára všetkým členom združenia. Členstvo sa považuje za skončené po uplynutí tejto doby. Pri nedodržaní tohto bodu je vystupujúci člen povinný nahradiť zostávajúcim členom akékoľvek náklady a škody, ktoré v dôsledku tejto povinnosti vzniknú.

7.2
Z vážnych dôvodov môže byť člen združenia vylúčený a to so súhlasom nadpolovičnej väčšiny členov združenia.

7.3
Členovi združenia, ktorý vystúpil alebo bol vylúčený, sa vrátia veci vnesené do združenia. Podiel na majetku podľa stavu v deň vystúpenia alebo vylúčenia sa mu vyplatí v peniazoch a to vo štvrťročných splátkach do jedného roka od ukončenia členstva v združení.

7.4
Združenie nemôže byť rozpustené, pokiaľ s jeho rozpustením nesúhlasia najmenej dvaja členovia. Tí naďalej pokračujú v činnosti združenia.

7.5
Pri rozpustení združenia majú členovia nárok na vrátenie hodnôt poskytnutých k účelu združenia a vysporiadajú si medzi sebou majetok získaný výkonom spoločnej činnosti združenia rovnakým dielom.

Čl. 8
Prijímanie nových členov združenia

8.1
So súhlasom spoločníkov sa členmi môžu stať ďalšie fyzické osoby. Podmienkou prijatia nového člena je jeho pristúpenie ku zmluve o združení výslovným písomným prejavom. Pristupujúci člen splatí združeniu čiastku alebo podľa dohody s ostatnými členmi odovzdá združeniu hodnotu zodpovedajúcu podielu jednotlivých zakladajúcich členov na majetku získanom spoločnými vedením obchodov. Pokiaľ tak neučiní, znižuje sa jeho podiel pri vystúpení, vylúčení alebo skončení činnosti združenia o hodnotu podielu člena združenia zisteného v čase pristúpenia novej osoby. Táto informácia o výške podielu bude uložená u mandatára a potvrdená všetkými členmi združenia vrátane pristupujúceho člena.

Čl.9
Doba trvania združenia

9.1
Členovia neobmedzujú dobu trvania združenia.

V Bratislave, dňa 16.8.2010

Podpisy členov:

................................
Martin Pekný

................................
Peter Mladý

................................
Anton Silný

................................
Milan Dobrý

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa