Zmluva o zániku vecného bremena doživotného užívania

Alternatívny názov: Zrušenie vecného bremena dohodou

Popis: Nájdite si vzor zmluvy o zániku vecného bremena doživotného užívania na základe skutočnosti pominutia dôvodov, na ktoré bolo toto vecné bremeno zriadené

vložené: 30.júna 2010 13:37
zobrazené: 32470

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o zániku vecného bremena doživotného užívania

uzatvorená podľa § 151p Občianskeho zákonníka

I.

Oprávnený z vecného bremena:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

(ďalej iba „oprávnený z vecného bremena“)
Povinný z vecného bremena:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210

(ďalej iba „povinný z vecného bremena“)
vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony a uzatvárajú túto

Zmluvu o zrušení vecného bremena doživotného užívania

II.

l/
Povinný z vecného bremena je titulom kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena zo dňa 10.05.2008 vlastníkom nehnuteľného majetku: rodinný dom nachádzajúci sa na Mýtnej ulici 12, číslo súpisné 52, 821 01 Bratislava, zapísaného na Katastrálnom úrade Bratislava, LV č. 123, okres Bratislava I., katastrálne územie Bratislava I. Staré mesto.

2/
Predmetnou kúpnou zmluvou so zriadením vecného bremena zo dňa 10.05.2008 bolo zároveň v prospech oprávneného z vecného bremena zriadené vecné bremeno spočívajúce v jeho práve doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti špecifikovanej v Čl.II, bod č.l/ tejto zmluvy.

III.

l/
Pretože dôvody, z ktorých bolo vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena zriadené už pominuli, oprávnený z vecného bremena a povinný z vecného bremena sa dohodli, že vecné bremeno zriadené kúpnou zmluvou sa dňom podpísania tejto zmluvy zrušuje.

2/
Oprávnený z vecného bremena a povinný z vecného bremena sa dohodli, že vecné bremeno sa zrušuje bezplatne.

3/
Právne účinky zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu nastanú vkladom do katastra nehnuteľností.

IV.

Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá po vzájomnej dohode podľa ich práva a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju v šiestich vyhotoveniach vlastnoručne podpísali.

V.

Ostatné právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, v znení platnom v čase jej podpísania účastníkmi zmluvy.

V Bratislave, dňa 25.06.2010

Ján Vážny
oprávnený z vecného bremena
Miroslav Pekný
povinný z vecného bremena

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa