Zmluva o vyplácaní doživotného dôchodku po rozvode

Alternatívny názov: Zmluva o dôchodku

Popis: Ponúkame vzor zmluvy o doživotnom vyplácaní peňažného dôchodku po rozvode, ktorý bude vyplácať manžel bývalej manželke.

vložené: 14.septembra 2010 09:26
zobrazené: 4049

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o vyplácaní doživotného dôchodku po rozvode

Účastníci:
Jana Mladá
Nábrežná 78, 896 55 Bratislava
r. č.: 123456/7896

Jozef Mladý
Romanova 12, 896 55 Bratislava
r. č.: 158969/9689
Vec: Zmluva o vyplácaní doživotného dôchodku po rozvode

Čl.1

1.1
Účastníci tejto zmluvy boli manželia. Ich manželstvo bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu Bratislava 1 z dňa 26. februára 2007, č. j. 8 B 267/2007, ktorý nadobudol právnu moc dňa 1. marca 2007.

Čl.2

2.1
Jozef Mladý sa týmto zaväzuje platiť doživotne bývalej manželke Jane Mladej mesačne peňažný dôchodok vo výške 100,-EUR bankovým prevodom na jej účet vedený v OTP Banke, a.s., č. účtu 123456/8989, vždy do konca každého kalendárneho mesiaca, začínajúc 1. májom 2007.

Čl.3

3.1
Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 5. apríla 2007

.....................
Jana Mladá
......................
Jozef Mladý

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa