Zmluva o výmene

Alternatívny názov: Zámenná zmluva

Popis: Vzor výmennej/zámennej zmluvy, kde sa dve strany dohodnú na vzájomnej výmene dvoch predmetov za dohodnutých podmienok.

vložené: 15.marca 2010 09:13
zobrazené: 14972

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Účastníci:
Ján Vážny
Nábrežná 25
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Miroslav Pekný
Prievozská 14
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Zmluva o výmene

Čl. 1

1.1
Ján Vážny je výlučným vlastníkom vonkajšieho, plastového, oválneho bázénu zn. Multiaqua tip: San Marino v zelenom prevedení, rok výroby 2003, výrobné číslo MM59P293 (ďalej iba „bazén“).

1.2
Miroslav Pekný je výlučným vlastníkom traktoru zn. Zetor tip: F503, rok výroby 1976, TP č. JH 23456, VIN: ZTR0856P9MB678, RZ: KH-25-01, modrej farby (ďalej iba „traktor“).

Čl.2

2.1
Touto zmluvou si jej účastníci vymenia bazén za traktor, ako je uvedené v Čl. 2.1 a 2.2 tejto zmluvy, tak, že bazén prijíma do svojho vlastníctva Miroslav Pekný a traktor prijíma do svojho vlastníctva Ján Vážny.

Čl. 3

3.1
Účastníci zmluvy prehlasujú, že nimi dohodnuté ceny, bazénu na strane jednej a traktoru na strane druhej, sú rovnaké.

3.2
Po vykonaní výmeny sú tak účastníci celkom vyrovnaní a nemajú voči sebe v súvislosti s touto zmluvou žiadne ďalšie nároky.

Čl. 4

4.1
Miroslav Pekný potvrdzuje prevzatie bazéna pri podpise tejto zmluvy a prehlasuje, že sa riadne zoznámil s jeho stavom.

4.2
Ján Vážny potvrdzuje prevzatie traktoru pri podpise tejto zmluvy a prehlasuje, že sa riadne zoznámil s jeho stavom.

Čl. 5

5.1
Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia a je prejavom ich slobodnej vôle, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa 10. 3. 2010

Ján Vážny
vlastník
Miroslav Pekný
vlastník

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa